Okręgowy Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą oddziału okręgowego. Odbywa się on w terminie nieprzekraczającym pięciu miesięcy po upływie kadencji organów okręgowych.

W Okręgowym Zjeździe Delegatów biorą udział z głosem stanowiącym

  • delegaci wybrani na zebraniach członkowskich
  • członkowie honorowi Stowarzyszenia należący organizacyjnie do danego oddziału.

Z głosem doradczym mogą brać udział:

  • członkowie władz oddziału okręgowego,
  • przedstawiciele władz naczelnych Stowarzyszenia,
  • zaproszeni goście,
  • przedstawiciele członków wspierających.

 

Okręgowy Zjazd Delegatów:

1)  podejmuje uchwały dotyczące zadań i programu działania władz oddziału okręgowego oraz jego jednostek organizacyjnych,

2)  rozpatruje wnioski przedstawione przez zarząd oddziału okręgowego, jednostki organizacyjne oraz delegatów na okręgowy zjazd, a także przez Zarząd Główny,

3)  rozpatruje ogólne i finansowe sprawozdania zarządu oddziału okręgowego,

4)  rozpatruje sprawozdania okręgowej komisji rewizyjnej i okręgowego sądu koleżeńskiego,

5)  udziela zarządowi oddziału okręgowego, na wniosek okręgowej komisji rewizyjnej, absolutorium z jego działalności,

6)  określa liczbę oraz wybiera członków zarządu oddziału okręgowego, okręgowej komisji rewizyjnej i okręgowego sądu koleżeńskiego,

7)  wybiera delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów.

close