Szanowni Czytelnicy i Użytkownicy Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości,

przekazujemy w Państwa ręce pierwszy profesjonalny „Kodeks Zawodowej Etyki w Rachunkowości", który jest wynikiem wieloletniej pracy szerokiego grona wybitnych specjalistów i autorytetów z dziedziny szeroko rozumianej rachunkowości, reprezentujących zarówno środowisko naukowe jak i praktykę życia gospodarczego.
„Kodeks Zawodowej Etyki w Rachunkowości" jest nie tylko zestawieniem zasad i wartości etyczno-moralnych oraz profesjonalnych, jakie powinny cechować osoby zawodowo zajmujące się rachunkowości i dziedzinami pokrewnymi, ale także postaw i zachowań oczekiwanych od osób wykonujących zawody zaufania publicznego, do których z całą  pewnością  powinny należeć profesje księgowego i finansisty oraz pokrewne. Zasady i wytyczne zgromadzone i zdefiniowane w „Kodeksie Zawodowej Etyki w Rachunkowości" są  równocześnie wyrazem troski środowiska zawodowego o zapewnienie i utrzymanie właściwego, godnego wizerunku naszej profesji zarówno w kraju, jak i na świecie. Wiadomo bowiem, że każdy zawód związany z finansami powinien kojarzyć się z najwyższymi kompetencjami i być gwarantem odpowiedzialności i wysokich walorów moralnych a także urzeczywistniać ideę uczciwej, rzetelnej i profesjonalnej działalności.

Dbałość o wysokie standardy wykonywania zawodu są dla nas w dzisiejszych czasach szczególnie istotne, biorąc pod uwagę wzrost znaczenia i pozycji rachunkowości w dynamicznie rozwijającej się gospodarce. Trudno sobie wyobrazić, aby można było sprostać wymaganiom stawianym przez tak wymagający i konkurencyjny rynek bez rzetelnego i precyzyjnego uregulowania wszystkich aspektów związanych z działalnością zawodową środowiska księgowych i finansistów.

Nie od dziś wiadomo, iż do najcenniejszych walorów, niezależnie czy mówimy o firmie, organizacji czy jednostce ludzkiej, należy reputacja i prestiż. Stąd też zdobycie i utrzymanie dobrej opinii jest jednym z najważniejszych zadań, jakie powinniśmy stawiać przed sobą każdego dnia, bez względu na wykonywany zawód, zajmowane stanowisko czy pozycję społeczną.

Powyższa maksyma znajduje swoje odzwierciedlenie także w działalności Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, której jednym z priorytetów jest troska o nienaganny poziom etyczny i zawodowy księgowych i finansistów, jak również tworzenie odpowiednich warunków do stałego podnoszenia tego poziomu. Misją naszej Organizacji, jak powszechnie wiadomo, jest również krzewienie poczucia godności i wspólnoty zawodowej oraz popularyzacja pozycji i znaczenia zawodu. Nie byłoby to jednak możliwe bez konsekwentnego respektowania zasad uznawanych za wiążące dla wszystkich przedstawicieli zawodu.

W imieniu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, którego XIX Krajowy Zjazd Delegatów przyjął „Kodeks Zawodowej Etyki w Rachunkowości" i uznał go za wiążący dla członków Stowarzyszenia, jak również w swoim własnym, chciałbym wyrazić nadzieję, a właściwie przekonanie, iż zawarte w Kodeksie zasady staną się pomocnym i użytecznym narzędziem przyczyniającym się do utrzymywania najwyższych  standardów etycznych i moralnych wszystkich zajmujących się rachunkowością.

prof. zw. dr hab. Zbigniew Messner 
(prezes SKwP w latach  2003-2014)

Tytułem wstępu

Marek Aureliusz powiedział, że człowiek jest tyle wart, ile warte są sprawy, którymi się zajmuje. Podążając tym tokiem rozumowania chciałoby się maksymę Aureliusza rozbudować, aby stwierdzić, że człowiek jest tyle wart, ile warte są: sprawy, którymi się zajmuje oraz sposób, w jaki je prowadzi. Sposób prowadzenia „spraw" nie jest bowiemobojętny dla oceny ich wartości tj. oceny, którą należy tu utożsamiać z wymiarem znacznie wykraczającym poza ramy mierzalności. Mając na uwadze konieczność zadbania o należyte prowadzenie „spraw" podejmowanych w zawodach wykonywanych w dziedzinierachunkowości w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce opracowano Kodeks Zawodowej Etyki w Rachunkowości. Prace nad Kodeksem, które prowadziła głównie Komisja ZasadEtyki i Profesjonalizmu Zawodu Księgowego Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, trwały od 2004 do 2007 roku. Opracowane założenia a następnie kolejne projekty poddawano konsultacjom środowiskowym. Mając na uwadze znaczenie Kodeksu dla całego środowiska zawodowego rachunkowości treść projektu opublikowano w 2006 roku w miesięczniku „Rachunkowość". Otrzymane opinie i sugestie dawały wyraz troski o jak najlepszy kształt i treść zasad zawartych w Kodeksie. Przyczyniły się one do istotnego wzbogacenia i ukształtowania ostatecznej wersji projektu Kodeksu. Zarząd Główny Stowarzyszenia - uwzględniając doniosłość tego dokumentu dla zawodu księgowego i całego środowiska rachunkowości
- skierował go pod obrady XIX Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, który odbył się w dniach 22-23 czerwca 2007 roku. Uchwalając Kodeks Zawodowej Etyki w Rachunkowości XIX Zjazd Delegatów równocześnie zobowiązał wszystkie organy władz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce do upowszechniania  zawartych w nim zasad a wszystkich Członków Stowarzyszenia - do ich przestrzegania. Takie ustalenia uczestnicy Zjazdu Delegatów poczynili mając na uwadze, iż:

  • powinnością Stowarzyszenia jest kontynuowanie działań zapewniających członkom i innym osobom zajmującym się rachunkowością osiągnięcie wysokich kwalifikacji zawodowych obejmujących nie tylko wiedzę, umiejętności praktyczne, ale także zasady etyczne właściwe temu zawodowi,
  • etyka jest nieodzownym czynnikiem prawidłowego wykonywania zawodu w dziedzinie rachunkowości,
  • celowe jest tworzenie wizerunku zawodu w dziedzinie rachunkowości jako zawodu zaufania publicznego oraz, że
  • konieczna jest troska o zachowanie wysokiego statusu społecznego osób zajmujących się rachunkowością.

Tym samym - dokładnie w roku Jubileuszu 100-lecia organizacji księgowych na ziemiach polskich - Stowarzyszenie Księgowych w Polsce stało się pierwszym sygnatariuszem Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości. Jako Przewodnicząca Komisji, która opracowała tekst Kodeksu, pragną w tym miejscu szczególnie podziękować wszystkim tym, którzy poświęcając swój czas na uważne studiowanie projektu Kodeksu przyczynili się do jego ostatecznego kształtu. Lista tych osób wcale nie jest krótka, co pozwala mi stwierdzić, że Kodeks Zawodowej Etyki w Rachunkowości ma swoje umocowanie mentalne. Na koniec pragnę Państwa poinformować, że Komisja Zasad Etyki i Profesjonalizmu Zawodu Księgowego podjęła kolejną inicjatywę. Jest nią dążenie do stworzenia Banku Dylematów Etycznych. Zamiarem Komisji jest zgromadzenie tekstów, w których opisy autentycznych lub nawet uprawdopodobnionych sytuacji stanowiących konkretyzację zaleceń zawartych w Kodeksie. Znając potrzeby i opinię środowiska, Komisja wyraża przekonanie, że zbiór takich analiz przypadków może być szeroko wykorzystywany na wszystkich poziomach i we wszystkich formach kształcenia i doskonalenia zawodowego. W tym Banku nie może zabraknąć tekstów pisanych Państwa ręką.  Z góry bardzo dziękuję. Z nadzieją, że Kodeks Zawodowej Etyki w Rachunkowości dobrze spełni swoją rolę i pomoże naszemu środowisku funkcjonować profesjonalnie pod każdym względem.

prof. dr hab. Anna Karmańska
przewodnicząca Komisji Etyki