Aby przystąpić do egzaminu umożliwiającego uzyskanie kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie obsługą spraw kadrowych", uczestnik musi złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy nie później niż 30 dni przed planowaną datą egzaminu w wybranym ośrodku walidacyjnym.

Pobierz formularz:

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu na uzyskanie kwalifikacji rynkowej Zarządzanie obsługą spraw kadrowych


Uczestnik ma prawo wnieść odwołanie od wyników egzaminu umożliwiającego uzyskanie kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie obsługą spraw kadrowych", w terminie 14 dni od ich wysłania przez ośrodek walidacyjny.

Odwołanie należy złożyć pisemnie (osobiście lub pocztą – liczy się data nadania) w formie papierowej wraz z dowodem uiszczenia opłaty za odwołanie do ośrodka walidacyjnego, w którym Uczestnik przystępował do egzaminu.

Pobierz formularz:

Odwołanie od wyniku egzaminu na kwalifikację rynkową Zarządzanie obsługą spraw kadrowych


Zdający ma prawo do jednokrotnego zapoznania się z zestawem egzaminacyjnym oraz arkuszem oceny w obecności wyznaczonego członka zespołu egzaminacyjnego lub upoważnionej osoby.

Wgląd do pracy egzaminacyjnej przysługuje wyłącznie zdającemu, na jego pisemny wniosek, który należy złożyć/przesłać w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu (walidacji) do właściwego ośrodka walidacyjnego - drogą elektroniczną.

Procedura przeglądania prac egzaminacyjnych kończy się po upływie 30 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu.

Pobierz formularz:

Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej


Szczegóły dotyczące składania wniosków znajdują się w Regulaminie.