Wniosek o dopuszczenie do egzaminu

Przed przystąpieniem do egzaminu umożliwiającego uzyskanie kwalifikacji rynkowej uczestnik musi złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy nie później niż 30 dni przed planowaną datą egzaminu w wybranym ośrodku walidacyjnym.

FORMULARZ PDF

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu

 

 

Wniosek o odwołanie od wyniku egzaminu

Uczestnik walidacji ma prawo złożenia odwołania w ciągu 30 dni od dnia powiadomienia o wyniku walidacji. Odwołanie składane jest drogą elektroniczną wraz z oświadczeniem o uiszczeniu opłaty za odwołanie do ośrodka walidacyjnego, w którym osoba odwołująca się uczestniczyła w egzaminie. Osoba odwołująca się ma obowiązek szczegółowego uzasadnienia odwołania.

FORMULARZ PDF

Odwołanie od wyniku egzaminu

FORMULARZ ELEKTRONICZNY

Odwołanie od wyniku egzaminu

Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej

Zdający ma prawo do jednokrotnego zapoznania się z zestawem egzaminacyjnym oraz arkuszem oceny w obecności wyznaczonego członka zespołu egzaminacyjnego lub upoważnionej osoby.
Wgląd do pracy egzaminacyjnej przysługuje wyłącznie zdającemu, na jego pisemny wniosek, który należy złożyć/przesłać w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu (walidacji) do właściwego ośrodka walidacyjnego - drogą elektroniczną.
Procedura przeglądania prac egzaminacyjnych kończy się po upływie 21 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu.

FORMULARZ PDF

Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej

FORMULARZ ELEKTRONICZNY

Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej

Wniosek w sprawie dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu

Ośrodek walidacyjny ma obowiązek dostosować formy i warunki przeprowadzania egzaminów do indywidualnych potrzeb psychofizycznych uczestników. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek wraz z aktualnymi dokumentami potwierdzającymi konieczność ich dostosowania, nie później niż 30 dni przed planowaną datą egzaminu.

FORMULARZ PDF

Wniosek w sprawie dostosowania warunków
lub formy przeprowadzania egzaminu

Szczegóły dotyczące składania wniosków znajdują się w Regulaminach poszczególnych kwalifikacji
(patrz Dokumenty regulujące).