Dlaczego Stowarzyszenie Księgowych w Polsce?

 • Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jest organizacją cieszącą się ponad 100 letnią tradycją.
 • Od wielu lat współpracuje z licznymi organizacjami krajowymi, między innymi z Krajową Izbą Biegłych Rewidentów, Polskim Towarzystwem Ekonomicznym, Polską Federacją Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, Towarzystwem Naukowym Organizacji i Kierownictwa, Zrzeszeniem Prawników Polskich, jak również z Konfederacją Pracodawców Polskich.
 • Posiada znaczącą pozycję na arenie międzynarodowej, będąc członkiem tak prestiżowych organizacji jak IFAC czy EFAA. Współpracuje również z IASB oraz ICAEW.
 • Oferuje bogatą ofertę szkoleń, kursów i wydawnictw z dziedziny finansów i rachunkowości.

 

Dołącz do nas! Wypełnij deklarację członkowską

 

SKwP dla członków

Zapraszamy do naszego grona

Status członka Stowarzyszenia Księgowych w Polsce daje duże możliwości, dzięki którym można:

 • uzupełnić i rozwijać wiedzę zawodową przez uczestnictwo w bezpłatnych odczytach i zebraniach dyskusyjnych,
 • uzyskać bezpłatne porady i konsultacje w sprawach zawodowych oraz otrzymać bezpłatne biuletyny informujące o działalności SKwP,
 • korzystać z pierwszeństwa w przyjęciu na kursy umożliwiające przygotowanie do zawodu, w tym na samodzielnego lub głównego księgowego oraz na kursy i szkolenia specjalistyczne poświęcone aktualizacji wiedzy lub przygotowujące do egzaminu na dyplomowanego biegłego.

 

Warunki uzyskania członkostwa w SKwP:

Osoba lub jednostka organizacyjna zainteresowana członkostwem w SKwP może zostać członkiem zwyczajnym lub członkiem wspierającym SKwP. W tym celu musi spełniać wymogi formalne określone w statucie oraz wypełnić deklarację członkowską (dostępne na stronach oddziałów), którą składa w wybranym przez siebie Oddziale Okręgowym SKwP. Przyjęcie w poczet członków SKwP następuje na skutek wydania decyzji przez zarząd odnośnego Oddziału Okręgowego i po wpłaceniu składki członkowskiej/zadeklarowanego wsparcia (w przypadku osób prawnych).

Wyciąg ze Statutu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce:

„Rozdział 3
Członkowie Stowarzyszenia
Art.7. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. zwyczajnych - dyplomowanych księgowych,
 3. wspierających,
 4. honorowych.

Art.8. 1. Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski, mający nieposzlakowaną opinię i pełną zdolność do czynności prawnych, wykonujący zawód księgowego lub inny zawód pokrewny związany z rachunkowością.
2. Za osoby wykonujące zawód w rozumieniu ust. 1, uważa się również osoby, które wykonywały ten zawód.
3. Członkami zwyczajnymi mogą być studenci i uczniowie kierunków finanse i rachunkowość oraz dziedzin pokrewnych, jak również pracownicy jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
4. Członkiem zwyczajnym - dyplomowanym księgowym może być osoba, która spełnia wymagania określone w ust. 1, a ponadto posiada udokumentowane kwalifikacje:

 • dyplomowanego biegłego księgowego lub
 • biegłego rewidenta lub
 • dyplomowanego księgowego lub równorzędne.

5. Członkiem Stowarzyszenia może być cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.
Art.9. 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia:
1) jest uprawniony do:

- udziału w zgromadzeniach i zebraniach Stowarzyszenia, zgodnie z regulaminami określającymi zasady ich odbywania,
- korzystania w pełni z czynnego prawa wyborczego oraz z biernego prawa wyborczego na zasadach określonych w statucie,
- korzystania z odczytów i konsultacji organizowanych w ramach działalności statutowej,
- korzystania z innych świadczeń jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia, do której należy,
- noszenia odznaki organizacyjnej;
2) jest zobowiązany do:
- stosowania się do postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał organów władz Stowarzyszenia,
- podnoszenia poziomu zawodowego oraz dbałości o właściwy poziom etyczny i przestrzegania zasad etycznych obowiązujących członków Stowarzyszenia,
- udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia oraz dbania o jego rozwój,
- regularnego opłacania składek członkowskich.
2. Członek zwyczajny - dyplomowany księgowy ma uprawnienia i obowiązki, o których mowa w ust. 1, a ponadto jest w szczególności zobowiązany do:
- corocznego obowiązkowego doskonalenia kwalifikacji zawodowych zgodnie z wymogami Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC),
- przestrzegania Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości zgodnego z Kodeksem Etyki ustalonym przez Międzynarodową Federację Księgowych (IFAC).
Art.10. 1. O przyjęciu na członka zwyczajnego i zwyczajnego-dyplomowanego księgowego decyzję, w formie uchwały, podejmuje zarząd oddziału okręgowego Stowarzyszenia na podstawie deklaracji złożonej przez wstępującego i po wpłaceniu wpisowego.
Zarząd oddziału okręgowego może upoważnić do decyzji w tej sprawie prezydium zarządu oddziału okręgowego.
2. Od uchwały odmownej prezydium zarządu oddziału okręgowego przysługuje, w terminie czternastu dni od daty doręczenia uchwały, prawo odwołania się do zarządu oddziału okręgowego, a od odmownej decyzji zarządu oddziału okręgowego przysługuje prawo odwołania się, w takim samym terminie, do Zarządu Głównego.
Art.11. 1. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
1) dobrowolnego wystąpienia,
2) skreślenia z powodu zawinionego niepłacenia składek członkowskich przez kolejnych dwanaście miesięcy. Skreślenie może nastąpić dopiero po pisemnym uprzedzeniu o zamiarze skreślenia i upływie wyznaczonego terminu dodatkowego do uregulowania zaległych składek. W szczególnie uzasadnionych wypadkach zarząd oddziału okręgowego może odstąpić od skreślenia z tego powodu, a także umorzyć zaległości,
3) wykluczenia ze Stowarzyszenia prawomocnym orzeczeniem sądu koleżeńskiego za zachowanie naruszające przepisy prawa, statutu lub godności zawodowej,
4) skazania prawomocnym wyrokiem sądowym na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych.
2. Od uchwały zarządu oddziału okręgowego w sprawie skreślenia członka Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Zarządu Głównego, w terminie czternastu dni od daty doręczenia uchwały o skreśleniu. Odwołanie powinno zostać złożone na piśmie.
Art.12. Zasady i tryb przyjmowania na członka zwyczajnego Stowarzyszenia oraz ustania tego członkostwa, określone w art. 10 i art. 11, stosuje się odpowiednio do członków zwyczajnych-dyplomowanych księgowych.
Art.13. 1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub inna jednostka niemająca osobowości prawnej, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje poparcie finansowe dla Stowarzyszenia i zostanie przyjęta do Stowarzyszenia, na podstawie złożonej przez nią pisemnej deklaracji, przez zarząd oddziału okręgowego.
2. Zarząd oddziału okręgowego może przyjąć w poczet członków wspierających również osobę fizyczną, spełniającą warunki wymienione w ust. 1.
3. Zarząd oddziału okręgowego może upoważnić prezydium zarządu oddziału okręgowego do podejmowania decyzji, o których mowa w ust. 1 i 2.
4. Członek wspierający:
1) posiada jedynie głos doradczy; nie przysługuje mu prawo wyborcze,
2) działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela, którym może być członek zwyczajny Stowarzyszenia lub członek zwyczajny-dyplomowany księgowy,
3) ma prawo korzystać ze świadczeń Stowarzyszenia i zniżek w odpłatności za uczestniczenie jego pracowników lub przedstawicieli w organizowanych szkoleniach, zgodnie z regulaminem uchwalonym przez zarząd oddziału okręgowego.
5. Obowiązkiem członka wspierającego jest:
1) opłacanie składek w zadeklarowanej wysokości,
2) propagowanie w swoim środowisku celów statutowych Stowarzyszenia.
6. Członkostwo wspierające ustaje na skutek:
1) złożenia zarządowi oddziału okręgowego pisemnego oświadczenia o wystąpieniu ze Stowarzyszenia,
2) skreślenia na podstawie uchwały zarządu oddziału okręgowego w związku ze zmianą lub ustaniem przyczyn, które uzasadniały przyjęcie na członka wspierającego.
Art.14. 1. Godność członka honorowego nadaje osobie szczególnie zasłużonej w rozwoju Stowarzyszenia bądź rozwoju nauki rachunkowości lub dyscyplin pokrewnych oraz ich praktycznego zastosowania, na wniosek Zarządu Głównego, Krajowy Zjazd Delegatów uchwałą podjętą większością dwu trzecich głosów oddanych.
2. Członek honorowy ma prawa i obowiązki członka zwyczajnego lub zwyczajnego-dyplomowanego księgowego, ale jest zwolniony od płacenia składek członkowskich.
3. Członek honorowy uczestniczy, na prawach delegata, w Krajowym Zjeździe Delegatów oraz w okręgowym zjeździe delegatów właściwym pod względem przynależności organizacyjnej.
4. Liczba członków honorowych nie może być większa niż 50.
5. Na wniosek Zarządu Głównego lub Głównego Sądu Koleżeńskiego Krajowy Zjazd Delegatów może, uchwałą podjętą większością dwu trzecich głosów oddanych, pozbawić godności członka honorowego, jeżeli członek ten swym postępowaniem działa na szkodę Stowarzyszenia lub gdy zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 3 lub 4.
Art.15. Przynależność do Stowarzyszenia jest potwierdzana następującymi dokumentami:
1) legitymacją członka zwyczajnego,
2) legitymacją członka zwyczajnego-dyplomowanego księgowego,
3) dyplomem członka wspierającego,
4) dyplomem członka honorowego."

Dołącz do nas! Wypełnij deklarację członkowską

close