Aktualności

ZSK

Kapitał ludzki – jak mogą pomóc SRK

Współczesny świat niesie nieustanne zmiany. Dotyczą one również zagadnień związanych z pracą. Praca jako taka (tradycyjne modele pracy) nie jest już sztywno definiowana poprzez ramy danego stanowiska. Miejsce pracy nie musi być stałe i jednakowe dla wszystkich zajmujących się takimi samymi zadaniami. Coraz rzadziej wykonuje się przez całe życie ten sam zawód.
Ludzie coraz częściej i chętniej przekwalifikowują się. Trend ten nie ma jednego źródła. Jego przyczyną może być prozaiczna konieczność – zawody zanikają albo ludzi zastępują maszyny lub sztuczna inteligencja. Jednak wiele osób traktuje zmianę jako element samorozwoju, czy też sposób na znużenie wywołane dotychczasowym stylem życia, powtarzalnością obowiązków i brakiem stymulacji powodowanym niedostatkiem nowych doświadczeń. Niezależnie od przyczyn – zmiana taka wpisuje się w trend uczenia się przez całe życie (lifelong learning). Może również wspierać pracodawców w radzeniu sobie z trendem quiet quitting.

12. edycja badania “Human Capital Trends”, przeprowadzonego przez Deloitte, wskazuje, że pracownicy powinni móc rozwijać zdolności, a zadaniem pracodawców jest służyć im w tym wsparciem, zapewniając możliwość zrównoważonego rozwoju i zapraszając ich do współtworzenia środowiska pracy.

>> Więcej informacji <<<

ZSK

KONFERENCJA

O Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji – nie tylko w kontekście rozwoju i technologii

Celem konferencji jest popularyzacja rozwiązań istniejących w ZSK, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru działań Ministerstwa Rozwoju i Technologii: gospodarka i budownictwo.

>> Więcej informacji <<

ZSK

ZSK dla BCU

Zespół ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji BCU m. in. poprzez organizację seminariów informacyjnych i spotkań roboczych.

Branżowe Centra Umiejętności (BCU) mają być zaawansowanymi technologicznie placówkami kształcenia branżowego – łącznikami pomiędzy szkołami, uczelniami, organami prowadzącymi oraz branżami. Ich idea wykracza poza dotychczasowe tradycyjne modele kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego. W BCU młodzież, nauczyciele i osoby zatrudnione w poszczególnych gałęziach gospodarki będą mieć dostęp do najbardziej nowoczesnych w danej dziedzinie technologii. Dzięki temu będą mogli zdobywać wiedzę i nowe umiejętności, zwłaszcza w kluczowych dla rozwoju polskiej gospodarki.

>> Więcej informacji <<<

ZSK

Zaproszenie do współpracy przy przygotowaniu opisu kwalifikacji wolnorynkowych i sektorowych

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza do współpracy podmioty zainteresowane opisaniem kwalifikacji wolnorynkowych i sektorowych oraz włączeniem ich do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

>> Więcej informacji <<

ZSK

Już w maju nowe webinary dotyczące szkolnictwa wyższego

Zapraszamy na webinary z udziałem ekspertek z obszaru lifelong learning, walidacji oraz założeń Europejskiej Ramy Kwalifikacji i wdrażania krajowych ram kwalifikacji, które odbędą się w dniach 23 i 27 maja br.

Podczas spotkań przedstawione zostaną wyniki ekspertyz obejmujących następujące obszary tematyczne:

  • rozwiązania, które wypracowano i wdrożono w zagranicznych instytucjach szkolnictwa wyższego w odniesieniu do krajowych ram kwalifikacji oraz powiązania oferty edukacyjnej tych instytucji i nadawanych przez nie kwalifikacji z rynkiem pracy (23 maja 2024 r.);
  • potrzeby i możliwości wykorzystania metod walidacji do potwierdzania kompetencji społecznych proponowanych w systemie szkolnictwa wyższego oraz przydatność tych kompetencji w kontekście wymagań stawianych absolwentom przez podmioty rynku pracy (27 maja 2024 r.).

Webinary kierowane są do przedstawicieli ministerstw, szkół wyższych, instytutów naukowych i instytutów badawczych.

>> Więcej informacji << 

ZSK

Zaproszenie na bezpłatne webinary dotyczące walidacji

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza na spotkania informacyjne online. Celem webinarów jest przekazanie praktycznych wskazówek dotyczących przygotowania się podmiotu do nadawania kwalifikacji wolnorynkowych lub sektorowych, w tym zaplanowania walidacji od strony merytorycznej i organizacyjnej. Spotkanie adresowane jest do instytucji certyfikujących oraz podmiotów zainteresowanych nadawaniem kwalifikacji wolnorynkowych lub sektorowych w ZSK.

  • "Projektowanie walidacji dla kwalifikacji wolnorynkowych i sektorowych"

    9 kwietnia 2024 r. (wtorek), godz. 9.30-12.30 (platforma Google Meet)

  • "Narzędzia walidacji dla kwalifikacji wolnorynkowych i sektorowych"

    23 kwietnia 2024 r. (wtorek), godz. 9.30-12.30 (platforma Google Meet)

>> Więcej informacji << 

ZSK

Pierwsze wnioski w systemie e-wnioski ZRK

W styczniu 2024 r. został uruchomiony nowy system do składania i rozpatrywania wniosków e-wnioski ZRK. To nowy, wygodniejszy - zwłaszcza dla składających - sposób procedowania wniosków kierowanych do podmiotu prowadzącego Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji.

System e-wnioski ZRK zapewnia sprawne składanie i rozpatrywanie wniosków w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Korzystają z niego podmioty, które zamierzają włączyć do ZSK nową kwalifikację czy ubiegają się o status instytucji certyfikującej. Pracownikom ministerstw nowy system ułatwia skuteczne rozpatrywanie złożonych wniosków.

Poza realizacją procedury opisanej w ustawie o ZSK narzędzie to usprawnia pracę, pozwala monitorować aktywności oraz umożliwia użytkownikom otrzymanie adekwatnego i szybkiego wsparcia ze strony pracowników Zespołu obsługi Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.

>> Więcej informacji << 

ZSK

E-wnioski ZRK to nowy system, dzięki któremu można w łatwiejszy sposób składać wnioski w ramach ZSK.

Jednym z zadań podmiotu prowadzącego Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (PP ZRK) jest przyjmowanie wniosków m.in. o: włączenie do ZSK kwalifikacji oraz przyznanie uprawnienia do nadawania danej kwalifikacji. Wnioski poprawne pod względem formalnym PP ZRK przekazuje do właściwych ministrów.

Od 2016 r. do stycznia 2024 r. wpłynęły 542 wnioski o włączenie kwalifikacji oraz 562 wnioski od podmiotów, które chcą wydawać certyfikaty wyróżnione znakiem Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) i Europejskiej Ramy Kwalifikacji.

Zebrane doświadczenia pozwoliły przygotować nowe narzędzie do składania wniosków. 

>> Więcej informacji <<  

ZSK

II Forum Wymiany Doświadczeń Interesariuszy ZSK – podsumowanie

W czwartek, 14 marca, spotkaliśmy się w gronie osób zaangażowanych w rozwój Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w ministerstwach oraz w Instytucie Badań Edukacyjnych na II Forum Wymiany Doświadczeń Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

>> Więcej informacji <<  

ZSK

Opisywanie kwalifikacji wolnorynkowych i sektorowych

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza do współpracy podmioty zainteresowane opisaniem kwalifikacji wolnorynkowych i sektorowych oraz włączeniem ich do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

>> Więcej informacji <<  

ZSK

Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego

Minister Edukacji po raz kolejny ogłosił prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. Prognoza ma pokazywać kierunki, w jakich powinna rozwijać się oferta szkolnictwa branżowego i stymulować oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe.

>> Więcej informacji <<  

ZSK

Branżowe Centra Umiejętności jako nowe placówki oświatowe ruszają ze swoją działalnością w całej Polsce

Instytut Badań Edukacyjnych, zwłaszcza zespół ds. ZSK, wspiera BCU w wielu obszarach podejmując się m.in takich działań jak: organizacja seminariów informacyjnych i spotkań roboczych nt. ZSK, Polskiej Ramy Kwalifikacji i Sektorowych Ram Kwalifikacji, wsparcie w opisie kwalifikacji sektorowych oraz przygotowaniu się do pełnienia roli instytucji certyfikującej i prowadzenia walidacji, sieciowanie BCU z innymi podmiotami z regionu, jak i w wymiarze ponadregionalnym.

>> Więcej informacji << 

ZSK

Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Komunikacji Marketingowej (SRK KM)

Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Komunikacji Marketingowej (SRK KM) powstała, aby zidentyfikować, nazwać i uporządkować kwalifikacje funkcjonujące w branży. To 21. rama kwalifikacji opracowana do września 2023 r. przez IBE, we współpracy z przedstawicielami różnych branż.

>> Więcej informacji <<

ZSK

Informacja o zmianach w ustawie o ZSK

Kwalifikacje wolnorynkowe i sektorowe, możliwość nadawania kwalifikacji od dnia otrzymania uprawnień do certyfikowania, określona zawartość certyfikatu – to tylko część zmian, które weszły w życie 1 stycznia 2024. Wynika to ze zmian w ustawie o ZSK, które są konsekwencją nowelizacji ustawy Prawo oświatowe z dn. 30.08.2023 (Ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw, opublikowana 26.09.2023, poz. 2005 Dz.U.).

>> Więcej informacji <<

ZSK

Narzędzia cyfrowe wspierające instytucje certyfikujące (IC)

Instytut Badań Edukacyjnych przygotował darmowe narzędzia elektroniczne i informacyjne strony internetowe, które mają wspierać instytucje certyfikujące w organizacji i prowadzeniu walidacji.

>> Więcej informacji <<