Komisja Profesjonalizmu Zawodu Księgowego Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce przedstawia Państwu inicjatywę tworzenia banku analiz przypadków, zwanego Bankiem Dylematów Etycznych, które mogą wspomagać propagowanie i wdrażanie zasad etyki w środowisku zawodowym rachunkowości. Działania w kierunku stworzenia takiego Banku podjęte zostały już w roku 2006 i Komisja zamierza je kontynuować, wyrażając tym samym przekonanie, że uzasadniona jest potrzeba uruchamiania i wspomagania specjalnego programu kształcenia w zakresie zasad etycznych w obszarze rachunkowości. W związku z powyższym Komisja Profesjonalizmu Zawodu Księgowego gorąco zachęca wszystkich Członków Stowarzyszenia, którzy byliby zainteresowani współtworzeniem Banku Dylematów Etycznych, do przygotowywania tekstów stosownych analiz przypadków. Każda analiza przypadku powinna zawierać opis sytuacyjny przedstawiający tło dla dylematu etycznego, wokół którego skoncentrować należy dyskusję nad analizą przypadku. Opis może odnosić się do sytuacji rzeczywistej, znanej Autorowi lub do potencjalnie możliwej w rzeczywistości. Tekst analizy przypadku powinien być tak przedstawiony, aby wskazywał na dwuznaczność sytuacji i na jej różne aspekty, które sprawiają, że osoba zajmująca się rachunkowością może znaleźć się w sytuacji trudnej, wymagającej odwołania się do Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości.

Przekazywane opracowania mogą dotyczyć absolutnie wszystkich aspektów pracy wykonywanej w obszarze rachunkowości. Może mieć także różną formę, narracji, dialogów, scenek rodzajowych, opisów i innych form, których wykorzystanie uznacie Państwo za interesujące i pasujące do przedstawianej sytuacji. Wyrażam nadzieję, że w ich identyfikowaniu (i nawet w podpowiadaniu problematyki analizy przypadku) użyteczny może okazać się tekst samego Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości i wyspecyfikowane w nim zasady.

Tworzenie Banku Dylematów Etycznych będzie procesem ciągłym. Komisja bardzo liczy na to, że z czasem - dzięki Państwa udziałowi - uda się jej zbudować znaczącą i oryginalną bazę tekstów, których znaczenie edukacyjne będzie nie do przecenienia. Bank Dylematów Etycznych jest tym miejscem, w którym może znaleźć się Państwa opracowanie. Przedstawiając kilkustronicowy tekst potwierdzicie Państwo tym samym, że silnie identyfikujecie się z naszą dyscypliną i, że - podobnie jak nam, członkom Komisji Profesjonalizmu Zawodu Księgowego - także i Państwu zależny na tym, aby polskie kadry wykonujące zawody związane z rachunkowością lub dopiero do takiej pracy się przygotowujące, miały głęboką świadomość przynależności do takiej społeczności zawodowej, której drogie są zasady etyki i profesjonalizmu.

prof. dr hab. Anna Karmańska,

Przewodnicząca Komisji Etyki

 

close