SKwP od wielu lat współpracuje z Fundacją Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej z siedzibą w Londynie. Fundacja MSSF, podobnie jak IFAC, to organizacja pozarządowa, której celem jest przede wszystkim opracowywanie, zgodnie z interesem publicznym, wysokiej jakości, zrozumiałych i możliwych do wyegzekwowania globalnych standardów rachunkowości. Fundacja MSSF służy interesowi publicznemu poprzez troskę o zaufanie, rozwój i długoterminową stabilność w globalnej gospodarce. Intencją Fundacji Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (IFRS Foundation)  jest zapewnienie, aby Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)  były  przejrzyste  a ich opracowaniu towarzyszyła odpowiedzialność i skuteczność.Stowarzyszenie, na mocy umów licencyjnych z Fundacją MSSF, wydaje  Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)  w autoryzowanym polskim przekładzie. Do tej pory w polskim przekładzie dzięki SKwP ukazało się pięć oficjalnych wydań Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (2001, 2004, 2007, 2011, 2013).

MSSF all years
Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (International Accounting Standards Board - IASB)

Za opracowywanie i MSSF odpowiedzialna jest Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, w której skład wchodzą eksperci z wieloletnim doświadczeniem w rachunkowości, sprawozdawczości finansowej, edukacji księgowych i opracowywaniu standardów. Obecnie członkami IASB są: Hans Hoogervorst – przewodniczący, Ian Mackintosh – zastępca przewodniczącego, członkowie: Stephen Cooper, Philippe Danjou, Martin Edelmann, Patrick Finnegan, Amaro Gomes, Gary Kabureck, Suzanne Lloyd, Takatsugu Ochi, Darrel Scott, Chungwoo Suh, Mary Tokar, Wei-Guo Zhang

Mężowie Zaufania (Trustees)

Nadzór nad Radą Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB) sprawują Mężowie Zaufania. Przewodniczącym jest Michel Prada. W skład tego gremium wchodzą  ponadto: 1 przedstawiciel reprezentujący Afrykę, 6 przedstawicieli reprezentujących Azję i Oceanię, 5 – reprezentujących Europę, 1 – reprezentujący Bliski Wschód, 4 – reprezentujących Amerykę Północną i 1 – Amerykę Południową.

Komitet Interpretacyjny MSSF (IFRS Interpretations Committee)

Komitet Interpretacyjny jest organem interpretacyjnym IASB. Składa się z 14 członków z prawem głosu, którzy są powoływani przez Mężów Zaufania. Komitet Interpretacyjny dokonuje przeglądu szeroko pojętych problemów związanych z rachunkowością powstałych w kontekście MSSF. Prace Komitetu mają na celu udzielanie spójnych interpretacji i wytycznych. Komitet zajmuje się zarówno nowo zidentyfikowanymi problemami, które nie były dotychczas ujęte w MSSF, jak również kwestiami, co do których pojawiają się niezadowalające lub sprzeczne interpretacje. Interpretacje Komitetu są zatwierdzane przez IASB i mają takie samo umocowanie jak standardy wydawane przez IASB.  Posiedzenia Komitetu są otwarte dla publiczności.