Skład Głównej Komisji Rewizyjnej w kadencji 2023–2026

  • Bożena Pustelnik – przewodnicząca,
  • Władysław Lis – zastępca przewodniczącej,
  • Jerzy Dopierała – członek,
  • Urszula Kwiatoń – członek,
  • Agata Ptaszyńska – członek,
  • Andrzej Skórzewski – członek,
  • Dorota Zielińska – członek.

Główna Komisja Rewizyjna  jest powołana do przeprowadzania, co najmniej raz w roku, kontroli działalności statutowej, gospodarczej i finansowej Stowarzyszenia z punktu widzenia legalności, celowości, rzetelności i gospodarności. Udziela także pomocy okręgowym komisjom rewizyjnym przy wykonywaniu ich działań kontrolnych.