W Krajowym Zjeździe Delegatów biorą udział z głosem stanowiącym:

 • delegaci wybrani na okręgowych zjazdach delegatów według zasad określonych przez Zarząd Główny,
 • członkowie honorowi.

Z głosem doradczym mogą brać udział

 • członkowie władz naczelnych Stowarzyszenia,
 • zaproszeni goście
 • przedstawiciele Rady Naukowej Stowarzyszenia
 • przedstawiciele członków wspierających

Do zadań Krajowego Zjazdu Delegatów należy:

 • 1) podejmowanie uchwał dotyczących zadań i programu działalności Stowarzyszenia,
 • 2) rozpatrywanie wniosków przedstawionych przez Zarząd Główny, zarządy oddziałów okręgowych i delegatów,
 • 3) rozpatrywanie ogólnych i finansowych sprawozdań Zarządu Głównego z działalności Stowarzyszenia,
 • 4) rozpatrywanie sprawozdań Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego,
 • 5) uchwalanie, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej, absolutorium dla Zarządu Głównego z jego działalności,
 • 6) wybór członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego,
 • 7) określanie zasad ustalania składek członkowskich i wpisowego oraz ich podziału, na podstawie których Zarząd Główny i zarządy oddziałów okręgowych upoważnione są do podjęcia odpowiednich decyzji wchodzących w zakres ich kompetencji,
 • 8) uchwalanie regulaminów działania komisji rewizyjnych i sądów koleżeńskich oraz zasad etyki zawodowej,
 • 9) uchwalanie zmian statutu,
 • 10) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.