Rada Naukowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od wielu lat wspiera środowisko naukowe rachunkowości. Ważnym tego przejawem jest stworzenie międzynarodowej platformy prezentacji i wymiany koncepcji i wyników badań naukowych w dziedzinie rachunkowości w formie czasopisma naukowego wydawanego od 1977 r. pod tytułem „Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", który zmieniono w 2000 r. na „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" („ZTR").

Łamy „ZTR" są udostępniane dla opracowań z dziedziny rachunkowości zarówno polskich, jak i zagranicznych pracowników naukowych. W „ZTR" są publikowane artykuły w językach polskim lub angielskim, które uzyskają akceptację w recenzji sporządzonej w trybie anonimowym przez niezależnego recenzenta.

W każdym roku są wydawane cztery numery czasopisma, w tym jeden tematyczny w języku angielskim. Artykuły w języku angielskim są zamieszczane także w innych wydaniach ZTR w działach: Ze współpracy z zagranicą / International cooperation oraz W kierunku umiędzynarodowienia / Towards internationalization.: . Jest to czasopismo ogólnodostępne, do zakupienia i zaprenumerowania, a także przekazywane bezpłatnie do bibliotek zarządów oddziałów okręgowych SKwP oraz bibliotek zaprzyjaźnionych uczelni i instytucji w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Rumunii, Belgii, Rosji, Indiach, Holandii, na Węgrzech, Słowenii, Litwie, we Francji i na Ukrainie.

Wysoki poziom merytoryczny i edytorski artykułów kwalifikowanych do opublikowania zapewnia Komisja ds. „Zeszytów Teoretycznych Rachunkowości" obejmująca:

  • zespół redakcyjny „ZTR" (Redakcję),
  • Radę Programową „ZTR",
  • zespół recenzentów.

 

Skład Komisji w kadencji 2023 – 2026

  1. prof. dr hab. Anna Szychta przewodnicząca
  2. dr hab. inż. Michał Biernacki, prof. UEW
  3. prof. dr hab. inż. Zbigniew Luty
  4. dr hab. Monika Łada, prof. SGH
  5. prof. dr hab. Marzena Remlein
  6. dr hab. Halina Waniak-Michalak, prof. UŁ – redaktor operacyjny
  7. dr hab. Marek Masztalerz, prof. UE w Poznaniu – redaktor tematyczny

 

 

close