Z dniem 8 listopada 2022 r. Rada Naukowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce ogłasza rozpoczęcie

LIV (54-ej) edycji konkursu

na najlepsze prace i opracowania

z dziedziny rachunkowości.

 

Prosimy o nadsyłanie prac na konkurs na adres:

Rada Naukowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

00 – 443 Warszawa  ul. Górnośląska 5

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lutego 2023 roku.

 

Prace na konkurs i do nagród zgłaszane są przez:

 • kierowników jednostek organizacyjnych szkół wyższych (katedr, instytutów, zakładów), przy których dana praca została napisana (prace magisterskie lub dyplomowe) lub obroniona (prace habilitacyjne i doktorskie),
 • kierowników jednostek organizacyjnych szkół wyższych, instytucji naukowych, wydawców i innych podmiotów prawa polskiego.

 

Prosimy również o przesłanie w odniesieniu do każdej zgłoszonej pracy:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego przez kierownika jednostki organizacyjnej,
 • jednego egzemplarza pracy w wersji papierowej,
 • pełnego tekstu pracy w wersji elektronicznej w formacie PDF na dysku CD lub na pendrive,
 • deklaracji autora, wyrażającego zgodę na wzięcie udziału w konkursie,
 • kopii dokumentu władz uczelni o nadaniu odpowiedniego stopnia w 2022 r.
 • dodatkowo wypełniony formularz w wersji elektronicznej, edytowalnej należy przesłać pocztą elektroniczną na adres sekretariat@skwp.pl, wpisując w tytule „Konkurs na najlepsze prace”.

 

Jednocześnie informujemy, iż prace zgłaszane na konkurs poddawane są podwójnej ocenie, według następujących kryteriów:

 • związek przedmiotu badań z celami działalności Stowarzyszenia Księgowych w Polsce,
 • stopień trudności tematu,
 • samodzielny, twórczy wkład autora w rozwiązywanie tematu,
 • dobór i stopień wykorzystania materiałów źródłowych,
 • teoretyczna wartość pracy,
 • praktyczna użyteczność pracy,
 • poprawność ujęcia treści pod względem rzeczowym (merytorycznym),
 • poprawność ujęcia treści pod względem językowym i formalnym.

 

Liczymy na wewnętrzną selekcję prac magisterskich i licencjackich oraz przesłanie na konkurs wyróżniających się prac w tej dziedzinie na uczelni.