Najlepsze prace z rachunkowości i przetwarzania danych z rachunkowości

 

Kapituła Konkursu Rady Naukowej  Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, w wyniku przeprowadzonej  podwójnej recenzji, przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

- za prace habilitacyjne:

Imię i nazwisko Uczelnia Temat pracy Nagroda
dr hab. Michał Biernacki Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrocławiu
Środowiskowy rachunek kosztów cyklu życia produktu im. prof. Alicji Jarugi
dr hab. Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny
w Poznaniu
Komunikacja w rachunkowości – aspekty językowe im. prof. Zbigniewa Messnera
dr hab. Elżbieta Szczepankiewicz Uniwersytet Ekonomiczny
w Poznaniu
Ocena i doskonalenie kontroli wewnętrznej w rachunkowości w środowisku informatycznym im. prof. Kazimierza Sowy
dr hab. Mariusz Karwowski Szkoła Główna Handlowa
w Warszawie
Model biznesu w sprawozdaniu finansowym. Ograniczenia informacyjne im. prof. Stanisława Skrzywana
dr hab. Beata Sadowska Uniwersytet Szczeciński Rachunkowość podmiotów gospodarki komunalnej z perspektywy ekonomii zrównoważonego rozwoju im. Jerzego Sablika
dr hab. Jacek Gad Uniwersytet Łódzki Mechanizmy ładu korporacyjnego a system kontroli nad sprawozdawczością finansową. Perspektywa raportów zarządu polskich
i niemieckich spółek publicznych
im. prof. Alicji Jarugi
dr hab. Beata Dratwińska-Kania Uniwersytet Ekonomiczny
w Katowicach
Transparentność rachunku wyniku z operacji funduszu inwestycyjnego - ujęcie teoretyczne i propozycje pomiaru im. prof. Zbigniewa Messnera
dr hab. Halina Waniak-Michalak Uniwersytet Łódzki Współpraca przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych przy realizacji działań społecznie odpowiedzialnych. Aspekty sprawozdawcze im. Jerzego Sablika

 

- za prace doktorskie:

Imię i nazwisko Uczelnia Temat pracy Nagroda lub wyróżnienie
dr Monika Perlińska Uniwersytet Łódzki Prawa do emisji gazów cieplarnianych
w sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw – propozycja standardu rachunkowości
I stopnia
im. prof. Stanisława Skrzywana
dr Joanna Małgorzata Góralska Uniwersytet Szczeciński Organizacja outsourcingu rachunkowości małych i średnich przedsiębiorstw II stopnia
im. Jerzego Sablika
dr Łukasz Bielecki Uniwersytet Ekonomiczny
w Katowicach
Ewolucja funkcji rewizji finansowej
z perspektywy interesariuszy informacji finansowych
III stopnia
im. prof. Zbigniewa Messnera
dr inż. Anna Konieczny Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
w Krakowie
Zarządzanie karierą specjalistów z zakresu rachunkowości w centrach usług finansowych wyróżnienie

 

- za prace magisterskie:

Imię i nazwisko Uczelnia Temat pracy Nagroda lub wyróżnienie
mgr Patryk Szeleszczyk Uniwersytet Łódzki Ujmowanie, wycena i prezentacja płatności w formie akcji – praktyka polskich spółek publicznych I stopnia
im. prof. Alicji Jarugi
mgr Daria Miścikowska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Ewolucja sprawozdawczości finansowej
w niepodległej Polsce – analiza jakościowa na przykładzie branży transportowej
II stopnia
im. prof. Edwarda Wojciechowskiego
mgr Dominika Bednarek Uniwersytet Łódzki Zarys rozwoju rachunku kosztów w Polsce w latach 1945–1989. III stopnia
im. prof. Edwarda Wojciechowskiego
mgr Weronika Brymora Szkoła Główna Handlowa
w Warszawie
Diagnoza kosztów i korzyści wynikających z tworzenia i korzystania ze sprawozdań narracyjnych wyróżnienie
mgr Tomasz Drosio Uniwersytet Gdański Wpływ MSSF 9 na sprawozdawczość finansową banków w Polsce wyróżnienie
mgr Magdalena Dratwa Uniwersytet Szczeciński Ujawnianie informacji niefinansowych
w sprawozdaniu z działalności spółek
wyróżnienie

 

- za prace licencjackie:

Imię i nazwisko Uczelnia Temat pracy Nagroda lub wyróżnienie
Patrycja Jastrzębska Uniwersytet Łódzki Formy świadczenia pracy jako czynnik determinujący opodatkowanie dochodów uzyskiwanych przez profesjonalnych sportowców I stopnia
Wiktoria Sękowska Uniwersytet Łódzki Zagrożenie rzetelności i przejrzystości informacji sprawozdawczych wynikających z uproszczeń dla mikro
i małych przedsiębiorstw
I stopnia
Marta Balcerzak
z d. Krześniak
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Rachunkowość podatków dochodowych
w działalności gospodarczej osób fizycznych
III stopnia
Dominika Marchewka Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Czasopiśmiennictwo w zakresie rachunkowości w Polsce wyróżnienie
Magdalena Grzyb Uniwersytet Łódzki Chmura obliczeniowa jako narzędzie współczesnego systemu informacyjnego rachunkowości wyróżnienie
Klaudia Chmal Uniwersytet Warszawski Sprawozdanie z badania niezależnego biegłego rewidenta jako źródło informacji o jednostce – analiza komparatywna rozwiązań w Polsce i we Włoszech wyróżnienie

 

Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się w siedzibie Zarządu Głównego SKwP w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 5 w terminie późniejszym.

Termin jest uzależniony od rozwoju sytuacji epidemicznej w kraju.

close