Kapituła Konkursu Rady Naukowej  Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, w wyniku przeprowadzonej  podwójnej recenzji, przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

za prace habilitacyjne

 • nagrodę  im. profesor Alicj Jarugi
  dr. hab. Romanowi Kotapskiemu  z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – pt.: „Rachunek kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę  i zbiorowego odprowadzania ścieków. Pomiar, ujmowanie, kontrola i sprawozdawczość”

za prace doktorskie

 • nagrodę  II stopnia im. profesora Stanisława Skrzywana
  dr. Ewelinie Kuberskiej z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – pt.: „Wycena kosztów społecznych przedsiębiorstwa wydobywczego”
 • nagrodę  III stopnia im. profesora Zbigniewa Messnera
  dr Jarosławowi Pawłowskiemu z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – pt.: „Rachunkowość instrumentów finansowych wobec potrzeb informacyjnych inwestorów”
 • nagrodę  III stopnia im. profesor Alicji Jarugi
  dr Reginie Szymczak-Staniek z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – pt.: „Wycena aktywów kompetencyjnych i ich ujęcie w sprawozdaniu finansowym podmiotu społecznie odpowiedzialnego”
 • wyróżnienie
  dr  Katarzynie Kobieli-Pionnier  ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – pt.: „Sprawozdanie zintegrowane jako narzędzie konwergencji rachunkowości finansowej i zarządczej w perspektywie teorii, makropolityki i praktyki rachunkowości”
 • wyróżnienie
  dr Piotrowi Ziarkowskiemu z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie – pt.: „Atrybuty wartości  dla klienta usług finansowo-księgowych”

za prace magisterskie

 • nagrodę  I stopnia im. Jerzego Sablika
  mgr Malwinie Mieczkowskiej z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie – pt.: „Edukacja na potrzeby wykonywania zawodów związanych z rachunkowością na uczelniach państwowych w Polsce”
 • nagrodę  II stopnia im. profesor Alicji Jarugi
  mgr Jakubowi Zimnickiemu z Uniwersytetu Łódzkiego – pt.: „Koncepcje pomiaru dokonań wykorzystujących ideę wartości dla akcjonariuszy w rachunkowości zarządczej”
 •  nagrodę  III  stopnia im. profesora Edwarda Wojciechowskiego
  mgr Marzenie Pielce z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu  – pt.: „Sytuacja finansowa Dóbr Wilanowskich hr Adama Branickiego w latach 1931/32-1932/33”
 •  nagrodę  III stopnia im. profesora Zbigniewa Messnera
  mgr Izabeli Morawskiej z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach – pt.: „Wartość godziwa w realizacji celu sprawozdawczości finansowej ogólnego przeznaczenia”
 • wyróżnienie
  mgr Emilii Jadanowskiej z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – pt.: „Ujawnianie informacji niefinansowych przez przedsiębiorstwa”.
 • wyróżnienie
  mgr Kacprowi Ścieśkowi ze Szkoły Głównej Handlowej w  Warszawie – pt.: „Zwalczanie przestępczości związanej  z podatkiem od towaru i usług na podstawie wyników działań Kontroli Skarbowej ”

za prace licencjackie

 • nagrodę I stopnia
  Natalii Franas z Uniwersytetu Łódzkiego  – pt.: „Rachunkowość w spółdzielniach mieszkaniowych”
 • nagrodę II stopnia
  Elżbiecie Małgorzacie Zielińskiej z Uniwersytetu Łódzkiego – pt.: „Magazyny konsygnacyjne – rozliczanie przychodów ze sprzedaży wyrobów gotowych”
 • nagrodę II stopnia
  Justynie Wolanowskiej z Uniwersytetu Łódzkiego – pt.: „Wpływ odwrotnego obciążenia  podatku VAT na płynność finansową przedsiębiorstwa”
 • nagrodę III stopnia
  Patrycji Siwik z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – pt.: „Uszczelnianie systemu podatku VAT na przykładzie split payment w Unii Europejskiej”
 • nagrodę III stopnia
  Martynie Ślusarczyk z Uniwersytetu Warszawskiego – pt.: „Rachunkowość organizacji pozarządowych – najczęściej popełniane błędy  w sprawozdaniach finansowych”
 • nagrodę III stopnia
  Kindze Twardowskiej z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach – pt.: „Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych”
 • wyróżnienie
  Łukaszowi Otłowskiemu z Uniwersytetu Warszawskiego – pt.: „Analiza rentowności na przykładzie warszawskiego hotelu z wykorzystaniem rachunku kosztów zmiennych”.

Ponadto Kapituła Konkursu przyznała nagrodę honorową autorom książki pt.: „Rachunkowość w Polsce w okresie międzywojennym 1918-1939” – Annie Szychcie, Sławomirowi Jędrzejewskiemu i Mikołajowi Turzyńskiemu z Uniwersytetu Łódzkiego.

Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień  nastąpiło 10 czerwca 2019 r. w siedzibie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 5.

close