Laureatów powitali: Franciszek Wala – prezes Zarządu Głównego SKwP, prof. Zbigniew Luty – przewodniczący Rady Naukowej oraz prof. Gertruda Krystyna Świderska – przewodnicząca Kapituły Konkursu.
Na wręczenie nagród przybyli również przedstawiciele Kapituły Konkursu – dr Mariusz Karwowski – sekretarz Kapituły oraz członkowie: dr hab. prof SGH Ewa Hellich (sekretarz naukowy Rady Naukowej), mgr Adam Kęsik i prof. Marian Żukowski. Po wręczeniu nagród do laureatów przemówiła prof. Anna Karmańska – członek Zarządu Głównego, przewodnicząca Komisji Etyki, gratulując wspaniałych prac i zachęcając do uczestnictwa w konkursie na najlepsze opracowania dylematów z rachunkowości. Na zakończenie wszyscy razem pozowali do pamiątkowego zdjęcia i uczcili uroczystość symboliczną lampką szampana.

Kapituła Konkursu Rady Naukowej  Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, w wyniku przeprowadzonej  podwójnej recenzji, przyznała nagrody:

za prace habilitacyjne

 • nagrodę  im. profesora Zbigniewa Messnera
  dr. hab. Marcinowi Kaczmarkowi  – pt.: „Koncepcja rachunkowości na potrzeby budżetowania zorientowanego na zadania w sektorze finansów publicznych”.
 • nagrodę  im. Jerzego Sablika
  dr hab. Ewie Wandzie Maruszewskiej – pt.: „Wyzwania etyczne we współczesnej rachunkowości”.
 • nagrodę  im. profesor Alicji Jarugi
  dr. hab. Marcinowi Kędziorowi  - pt.: „Zależność rentowności przedsiębiorstw od czynników mikroekonomicznych, makroekonomicznych i instytucjonalnych w wybranych państwach europejskich”
 • wyróżnienia
  - dr hab. Joannie Krasodomskiej  – pt.: „Informacje niefinansowe w sprawozdawczości spółek”.
  - dr hab. Katarzynie Świetli – pt.: „Outsourcing usług księgowych w świetle oczekiwań biur rachunkowych i ich klientów”.

za prace doktorskie

 • nagrodę  I stopnia im. profesor Alicji Jarugi
  dr Tomaszowi Zimnickiemu – pt.: „Użyteczność decyzyjna standardów sprawozdawczości finansowej według segmentów działalności”.
 • nagrodę  II stopnia im. profesor Alicji Jarugi
  dr. Pawłowi Michałowi Pawlakowi  – pt.: „Hybrydowy model budżetowania operacyjnego w wydawnictwie”.
 • nagrodę  III stopnia im. profesora Stanisława Skrzywana
  dr Zofii Agnieszce Wierzbińskiej – pt.: „Zasady wyceny roślinnych produktów rolniczych  i produkcji w toku a użyteczność sprawozdania finansowego”.
 • wyróżnienie
  dr Agnieszce Judkowiak  - pt.: „Kierunki doskonalenia rachunkowości instrumentów finansowych  w spółkach giełdowych”.

za prace magisterskie

 • nagrodę  I stopnia im. profesor Alicji Jarugi
  mgr Paulinie Masternak  – pt.: „Odwzorowanie utraty wartości  aktywów trwałych  w sprawozdaniu finansowym spółek publicznych”.
 • nagrodę  II stopnia im. profesora Zbigniewa Messnera
  mgr Paulinie Pogorzelskiej – pt.: „Rekompensata z tytułu świadczenia usług publicznych – perspektywa systemu rachunkowości”.
 • nagrodę  II  stopnia im. profesora Stanisława Skrzywana
  mgr Irenie Walerych – pt.: „Wpływ modelu biznesu na sprawozdanie finansowe na przykładzie spółek z branży modowej”.
 • nagrodę  III stopnia im. profesora Edwarda Wojciechowskiego
  mgr Annie Olewnik  –  pt.: „Organizacja, formy, funkcje ewidencyjne, informacyjne i kontrolne księgowości w dawnej Polsce na podstawie instruktarzy ekonomicznych  z XVI i XVII wieku”.
 • nagrodę  III stopnia im. profesora Edwarda Wojciechowskiego
  mgr Roksanie Sierockiej – pt.: „Organizacja, formy, funkcje ewidencyjne, informacyjne i kontrolne księgowości w dawnej Polsce na podstawie instruktarzy ekonomicznych   z przełomu z XVIII i XIX wieku”.
 • nagrodę  III  stopnia im. profesora Stanisława Skrzywana
  mgr. Maciejowi Pająkowskiemu – pt.; „Metody wyceny aktywów w kontekście atrakcyjności inwestycyjnej przedsiębiorstwa”.
 • wyróżnienie
  mgr. Norbertowi  Damianowi Krupińskiemu – pt.: „Sprawozdawczość banków islamskich na tle regulacji polskich i międzynarodowych”.

za prace dyplomowe

 • nagrodę I stopnia
  Izabeli Morawskiej – pt.: „Analiza czynników ryzyka utraty wartości  rzeczowych aktywów trwałych”.
 • nagrodę II stopnia
  Natalii Katarzynie Ronowskiej – pt.: „Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa po ogłoszeniu upadłości – propozycje zmian”
 • nagrodę III stopnia
  Annie Emilii Woźniak - pt.: „Rentowność a płynność na przykładzie wybranych przedsiębiorstw sektora budownictwa”.
 • wyróżnienie
  Katarzynie Anyszce  - pt.: „Raport społecznej odpowiedzialności biznesu – odpowiedź na potrzeby informacyjne otoczenia przedsiębiorstwa”.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w siedzibie Zarządu Głównego SKwP w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 5 w dniu 28 czerwca 2017 r.