Komisja raportowania i analiz ekonomicznych jest jedną z najmłodszych w strukturze Rady Naukowej. Działalność Komisji ukierunkowana jest na wypracowanie nowej i doskonalenie istniejącej metodyki oceny sytuacji finansowej ale też na jej popularyzację i wdrożenie do praktyki działalności gospodarczej przedsiębiorstw. Wypracowane rozwiązania metodyczne kierowane są też do biegłych rewidentów, wszystkich uczestników rynku kapitałowego, studentów i słuchaczy różnych form kształcenia. Komisja opracowała zestaw uniwersalnych wskaźników i określiła jednoznacznie sposób ich obliczania, co umożliwia zachowanie porównywalności metodologicznej analizy wskaźnikowej bez względu na kto i w jakim celu ją przeprowadza oraz jaki posiada dostęp do źródeł informacji.

Szczególnie cenionym osiągnięciem Komisji w środowisku teoretyków  i praktyków gospodarczych jest publikacja sektorowych wskaźników finansowych. Wskaźniki te opracowywane są wspólnie z Wywiadownią Gospodarczą InfoCredit, która dysponuje i dostarcza bazę informacyjną. Wskaźniki sektorowe publikowane są od 2002 roku w Miesięczniku „Rachunkowość" oraz na jego stronach internetowych (rachunkowość.com.pl) . Obecnie dostępne są wskaźniki za lata 2002-2007. Walorem publikacji jest bogaty opis statystyczny. Użytkownik może ocenić swoje wyniki finansowe na tle wielkości średnich (mediana, średnia arytmetyczna) ale też określić swoją pozycję w sektorze.

W celu uzyskania opinii ostatecznych jej odbiorców, tj. biegłych rewidentów przygotowano i przeprowadzono badanie ankietowe w trakcie IX Dorocznej Konferencji Auditingu nt. „Standaryzacja usług biegłego rewidenta" odbywającej się w dniach 19-21 listopada 2008 roku w Jachrance k/Warszawy. Przeprowadzone badania po ich opracowaniu będą podstawą doskonalenia tej publikacji.

Całościową prezentacją osiągnięć Komisji jest przygotowana przez jej członków publikacja pod red naukową Wandy Skoczylas pt. „Analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa", COSZ SKwP, Warszawa 2009. Szczegółowe rozwiązania publikowane w formie artykułów w czasopismach zagranicznych i krajowych oraz zeszytach naukowych.

Działalność Komisji ukierunkowana jest też na ocenę i doskonalenie treści nauczania raportowania i analiz ekonomicznych w szkołach wyższych.

Członkowie Komisji popularyzują swoje osiągnięcia na międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych.

 

Skład Komisji w kadencji 2023 – 2026

 1. prof. dr hab. Wanda Skoczylas – przewodnicząca
 2. prof. dr hab. Anna Karmańska
 3. dr hab. Marcin Kędzior, prof. UEK – wiceprzewodniczący ds. raportowania
 4. dr hab. Monika Łada, prof. SGH
 5. dr Przemysław Mućko
 6. prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska
 7. dr Katarzyna Kobiela-Pionnier
 8. dr Piotr Luty
 9. dr Olga Martyniuk – wiceprzewodnicząca ds. analiz ekonomicznych
 10. dr hab. Andrzej Niemiec – sekretarz
 11. prof. dr hab. Maria Sierpińska
 12. Iwona Surdykowska
 13. dr Dawid Szramowski
 14. dr Marek  Kawacki
close