W wyniku przeprowadzonej podwójnej recenzji Kapituła Konkursu Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce przyznała:

nagrody imienia profesora Stanisława Skrzywana za prace habilitacyjne:

  • dr. hab. Konradowi Grabińskiemu z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – pt.: „Determinanty kształtowania wyniku finansowego w teorii i praktyce europejskich spółek giełdowych”
  • dr hab. Edwardowi Wiszniowskiemu z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – pt.: „Rachunkowość i wykonywanie zawodu księgowego w kontrolnej procedurze nielegalnego obrotu pieniężnego”
  • dr. hab. Monice Raulinajtys-Grzybek ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – pt.: „Rachunek kosztów w regulowanej wycenie usług powszechnych: funkcja, wymogi, wykorzystanie”

nagrody imienia profesora Zbigniewa Messnera za prace doktorskie:
II stopnia
- dr. Pawłowi Zieniukowi z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – pt.: „Rachunek wartości szacunkowych w sprawozdaniach finansowych spółek notowanych na GPW w Warszawie”

III stopnia
- dr Marcie Mazurowskiej z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – pt.: „Determinanty stosowania rachunkowości zabezpieczeń przez przedsiębiorstwa niefinansowe”

wyróżnienie
- dr Katarzynie Koleśnik z Uniwersytetu Gdańskiego – pt.: „Wpływ uwarunkowań kulturowych na zakres ujawnień w sprawozdaniach finansowych sporządzonych według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w wybranych krajach świata”

nagrody za prace magisterskie:
I stopnia im. profesora Zbigniewa Messnera
- mgr Michałowi Hendrykowi z Uniwersytetu Szczecińskiego – pt.: „Manipulacje księgowe na przykładzie polskich przedsiębiorstw”

II stopnia im. profesora Stanisława Skrzywana
- mgr Annie Wlazło z Uniwersytetu Łódzkiego – pt.: „Prezentacja aktywów biologicznych w sprawozdaniach finansowych wybranych spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie”

III stopnia im. profesora Zbigniewa Messnera
- mgr Klaudii Sprężynie z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach – pt.: „Metody i technika badania sprawozdań finansowych wykorzystywane w wykrywaniu oszust finansowych ”

III stopnia im. profesor Alicji Jarugi
- mgr Agnieszce Skórze z Uniwersytetu Szczecińskiego – pt.: „Wykorzystanie narzędzi controllingu na przykładzie wybranych jednostek gospodarczych”

III stopnia im. profesora Stanisława Skrzywana
- mgr Pawłowi Domaradzkiemu z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II – pt.: „Roczna sprawozdawczość finansowa grup kapitałowych notowanych na publicznym rynku kapitałowym”.
- mgr Agnieszce Czupryńskiej z Politechniki Warszawskiej – pt.: „Istota rachunkowości behawioralnej, a jej postrzeganie i realizacja w jednostkach gospodarczych”.

wyróżnienie
- mgr Mateuszowi Koszteynowi z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – pt.: „Raportowanie zintegrowane jako źródło niefinansowych informacji o jednostce gospodarczej na przykładzie PKN ORLEN S.A.”

nagrody za prace dyplomowe:
II stopnia
- Marcie Kamińskiej z Uniwersytetu Łódzkiego  – pt.: „System rachunkowości gospodarstwa rolnego korzystającego z PROW w latach 2014-2020”.

III stopnia
- Dominice Kowalczyk z Uniwersytetu Łódzkiego – pt.: „Feminizacja studiów w zakresie rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego a rynek pracy”
- Monice Brzozowskiej z Uniwersytetu Łódzkiego – pt.: „Wynik finansowy przedsiębiorstwa w ujęciu bilansowym i podatkowym”

wyróżnienia:
- Justynie Żymełce z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach – pt.: „Rachunek kosztów w zakładzie opieki zdrowotnej na przykładzie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Mikołowie”
- Mateuszowi Wójciakowi z Uniwersytetu Łódzkiego – pt.: „Wyzwania związane z pomiarem kapitału intelektualnego w uczelniach wyższych na przykładzie Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego”
- Angelice Bogusz z Uniwersytetu Łódzkiego – pt.: „Wartość informacyjna sprawozdań finansowych w spółdzielniach mieszkaniowych”
- Karolinie Sychcie z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – pt.: „Rachunek kosztów cyklu życia produktu”.

Wręczenie nagród i wyróżnień nastąpiło 13 czerwca  2018 r. na uroczystym posiedzeniu w siedzibie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.