Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, (…) (Dz.U. poz. 568) weszła w życie w dniu uchwalenia. Ustawa zmieniła min. ustawę z 2 marca 2020 r. (dalej: ustawa COVID-19).

Poprzedni komunikat dotyczył przedłużenia przez Ministra Finansów, dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych, terminu do złożenia zeznania rocznego CIT oraz zapłaty podatku obliczonego w tym zeznaniu.

Tarcza antykryzysowa w odmienny sposób odnosi się do złożenia po terminie zeznań rocznych przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Termin złożenia zeznania i zapłaty wynikającego z niego podatku mija 30 kwietnia 2020 r.

W zakresie PIT, złożenie zeznania za 2019 r. oraz wpłacenie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych po 30 kwietnia 2020 r., nie później jednak niż w terminie do dnia 31 maja 2020 r. jest równoznaczne ze złożeniem przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych zawiadomienia, o którym mowa w art.16 § 4 ustawy – Kodeks karny skarbowy (art. 15zzj ustawy COVID-19).

Przywołany przepis kodeksu karnego skarbowego dotyczy złożenia tzw. czynnego żalu i umożliwia uniknięcie odpowiedzialności karnej skarbowej z tytułu naruszenia niektórych przepisów podatkowych. Rozwiązanie przyjęte w PIT różni się od rozwiązania przyjętego dla CIT w jednej zasadniczej kwestii – zapłaty odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. W CIT odsetki na pewno nie wystąpią, gdyż przedłużony został ustawowy termin zapłaty podatku. W przypadku osób fizycznych nowe rozwiązanie nie zmienia terminu płatności, a jedynie eliminuje odpowiedzialność karną skarbową. Jeśli podatnik, który w zeznaniu PIT wyliczył kwotę podatku do zapłaty, zapłaci ją po 30 kwietna 2020 r. wystąpią odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych.

W praktyce problem dotyczy przede wszystkim podatników rozliczających się z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej. W ich przypadku nie nastąpi, na podstawie informacji PIT-11 lub PIT-8C, wygenerowanie zeznań przez system Ministerstwa Finansów oraz tzw. automatyczna akceptacja zeznań z dniem 30 kwietnia. Podatnicy, którzy skorzystali z automatycznego rozliczenia są informowani przez organy podatkowe o kwocie podatku do zapłaty, a zapłata w terminie 7 dni od doręczenia informacji skutkuje odstąpieniem od naliczenia odsetek za zwłokę (art. 45cf ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Jeśli Minister Finansów nie wyda w najbliższym czasie rozporządzenia z rozwiązaniem analogicznym do przyjętego w CIT, warto dołożyć starań, aby zeznania PIT, zawierające m.in. dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej, sporządzić jak najszybciej i do końca kwietnia zapłacić wynikający z nich podatek.

Leszek Lewandowicz

doradca podatkowy, sekretarz Zarządu Głównego SKwP

i Zarządu Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu

close