W komunikacie z dnia 05.04.2020 r. została omówiona sprawa złożenia zeznania PIT za 2019 r. oraz wpłacenia należnego podatku dochodowego od osób fizycznych po upływie terminu na jego złożenie, czyli po 30 kwietnia 2020 r., nie później jednak niż w terminie do dnia 31 maja 2020 r.

Ustawodawca wprowadził przepisy (art.15zzj ustawy z 2 marca 2020 r., tzw. ustawa COVID-19), które   umożliwiają uniknięcie odpowiedzialności karnej skarbowej z tytułu naruszenia niektórych przepisów podatkowych – złożenia zeznania po terminie oraz wpłacenia po terminie kwoty podatku wynikającej z zeznania rocznego.

Powyższe rozwiązania nie mają jednak wpływu na naliczenie odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych w przypadku zapłaty podatku po 30 kwietnia 2020 r.

Minister Finansów w rozporządzeniu  z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zaniechania poboru odsetek za zwłokę od niektórych zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 r. w związku z COVID-19 (Dz.U. poz. 728) zarządził zaniechanie poboru odsetek za zwłokę naliczonych w okresie od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 1 czerwca 2020 r. od zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynikającego z zeznań o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2019 r., składanych na podstawie art.45 ust.1 i 1a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w części przypadającej na dokonane w tym okresie wpłaty.

Powyższą zasadę stosuje się odpowiednio do nadpłaty lub zwrotu podatku podlegających zaliczeniu na poczet zaległości podatkowych.

Dzięki temu podatnik, który dokona zapłaty kwoty wynikającej z zeznania rocznego po terminie ustawowym, ale terminie wskazanym w rozporządzeniu, nie będzie obciążony odsetkami za zwłokę od zaległości podatkowych.

Leszek Lewandowicz

doradca podatkowy, sekretarz Zarządu Głównego SKwP

i Zarządu Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu