6Szanowni Państwo

Przekazujemy kolejny komunika dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 kwietnia 2020 r. (Dz.U. 659 z 2020r)

daje możliwość wnioskowania na

DODATKOWY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY DO DNIA 26.04.2020 r.

Przypomnijmy, że:

  • Dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie wliczany jest do limitu 60 dni w roku o którym mowa w ustawie o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa.
  • Wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy składa się do płatnika zasiłków tj. pracodawcy zleceniodawcy czy do ZUS w postaci specjalnego oświadczenia opracowanego przez ZUS.

 Od 12.03.2020 r:

1-Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy:

  • opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia;
  • są objęci ubezpieczeniem chorobowym (np. są pracownikami, zleceniobiorcami, osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą).

2-Dodatkowy zasiłek opiekuńczy to zasiłek dla ubezpieczonych zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki przez okres na jaki zostały zamknięte

 żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły w związku z niemożnością sprawowania opieki z powodu COVID-19;

od 26.03.2020 r.

1-Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy:

  • opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia;
  • opiekują się dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;
  • są objęci ubezpieczeniem chorobowym (np. są pracownikami, zleceniobiorcami, osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą).

2-Dodatkowy zasiłek opiekuńczy to zasiłek dla ubezpieczonych zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki przez okres na jaki zostały zamknięte

żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły lub inne placówki, do których uczęszcza dziecko albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID19;

Od 26.03.2020 r. dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje się również:

3-W przypadku zamknięcia szkoły, ośrodka rewalidacyjnowychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze z powodu COVID-19, do których uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dorosłą osobą niepełnosprawną.

Magdalena Sobiak
specjalista ds. kadr i płac,
wykładowca SKwP oddział Wielkopolskiego w Poznaniu

close