Kiedyś postawiono na rynek. Życie jednak pokazało, że rynek nie zweryfikował kompetencji księgowych. Wszyscy zgodnie przyznają – zarówno przedsiębiorcy, jak i sami księgowi – że jakość usług księgowych spadła. Moim zdaniem, najlepszym rozwiązaniem będzie ustalenie i wprowadzenie pewnych zasad certyfikacji – mówi Jerzy Koniecki, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. 

(Czytaj cały wywiad "Zawód księgowego wymaga pilnego zdefiniowania" na Prawo.pl)

 

Wyniki prekonsultacji na temat kierunków rozwoju zawodu księgowego (19.01.2024)

Drodzy Księgowi,
właśnie ukazały się wyniki prowadzonych przez Ministerstwo Finansów w 2022 r. prekonsultacji na temat kierunków rozwoju zawodu księgowego.

W ramach prekonsultacji przedstawiano trzy możliwe scenariusze w zakresie naszego zawodu, tj, uregulowanie, profesjonalizację (dobrowolną certyfikację) oraz rozpowszechnienie kwalifikacji w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Jak wynika z raportu podsumowującego prekonsultacje, środowisko księgowych nie jest jednomyślne. Ze względu na brak jednoznacznych opinii potwierdzających konieczność zmian, Ministerstwo Finansów obecnie nie podejmuje prac legislacyjnych zmierzających do regulacji zawodu księgowego.

Należy jednak podkreślić, że MF deklaruje zamiar wprowadzenia usprawnień przepisów o rachunkowości, w tym w kwestii ubezpieczenia OC biur rachunkowych.

Kolejnym planowanym działaniem jest również rozpowszechnienie informacji o korzyściach związanych z uzyskaniem kwalifikacji księgowych w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).

Warto przypomnieć, że SKwP jest inicjatorem oraz instytucją certyfikującą ZSK. Jak dotąd, do ZSK zostały wpisane następujące kwalifikacje autorstwa SKwP:
- wspomaganie obsługi procesów księgowych,
- obsługa procesów księgowych,
- zarządzanie procesami księgowymi,
- zarządzanie procesami płacowymi,
- zarządzanie obsługą spraw kadrowych.

Trzy pierwsze kwalifikacje odpowiadają efektom kształcenia uzyskiwanym w ramach ścieżki certyfikacji zawodu księgowego SKwP. Kolejne dwie dotyczą obszaru kadr i płac.

Więcej na temat ZSK dowiecie się ze strony: https://skwp.pl/zintegrowany-system-kwalifikacji/

Jesteśmy ciekawi Waszych opinii na temat wyników prekonsultacji. Prosimy o kontakt pod adresem: rzecznik@skwp.pl

Link do informacji MF:
https://www.gov.pl/web/finanse/podsumowujemy-prekonsultacje-dotyczace-kierunkow-rozwoju-zawodu-ksiegowego

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce w sprawie przyszłości zawodu księgowego (29.09.2022)

1. Pismo przewodnie do stanowiska Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

2. Stanowisko Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w ramach prekonsultacji Departamentu Efektywności Wydatków Publicznych i Rachunkowości Ministerstwa Finansów na temat „Zawód księgowego – kierunki rozwoju

3.1. Słownik pojęć – zawód księgowy

3.2. Mapa zawodów powiązanych funkcjonalnie z rachunkowością (w tym międzynarodowe                   kwalifikacje w profesjonalizacji zawodu)

3.3. Regulacje zawodu księgowego – przegląd rozwiązań międzynarodowych

3.4. Księgowy a biegły rewident (z uwzględnieniem biur rachunkowych) 

3.5. Księgowy a doradca podatkowy

Załączniki do raportu

Załącznik 1: Wyniki ankiety adresowanej do księgowych

Załącznik 2: Wyniki ankiety Badanie opinii przedsiębiorców

Załącznik 3: Raporty zespołów badawczych działających przy komisji ds. rozwoju zawodów związanych z rachunkowością w ramach Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Raport został przygotowany w ramach prac zespołu powołanego przez Komisję ds. rozwoju zawodów związanych z rachunkowością działającą przy Radzie Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

 

Opinie dotyczące uregulowania zawodu księgowego

  • Stanowisko Komisji Biur Rachunkowych przy Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce

Zdaniem Komisji BR, w szczególności w obliczu lawinowo zmieniających się przepisów i otoczenia gospodarczego, a także funkcji jakie pełnią księgi rachunkowe i podatkowe, ten stan powinien ulec zmianie a zawód księgowego powinien przede wszystkim zostać zdefiniowany.

Czytaj cały dokument ⇒

Prekonsultacje w zakresie regulacji zawodu księgowego – stanowisko Komisji Biur Rachunkowych przy SKwP 


  • Stanowisko Koła Członkowskiego Spółek O/O w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Członkowie naszego Koła, odpowiedzialni księgowi, pracujący w większości w spółkach prawa handlowego, identyfikują się z problemami swoich przedsiębiorstw. Więcej, dostrzegają istotną rolę księgowych w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa jako grupy zawodowej, wspierającej zachowanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Księgowych identyfikowanych jako przedstawicieli zawodu zaufania publicznego, będących profesjonalistami, gwarantującym świadczenie usług o wysokiej jakości. W związku powyższym istnieje potrzeba a wręcz konieczność określenia ram funkcjonowania zawodowego księgowego.

Czytaj cały dokument ⇒

Stanowisko Koła Członkowskiego Spółek O/O w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce


  • Stanowisko Klubu Biur Rachunkowych przy Oddziale Okręgowym w Częstochowie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w sprawie uregulowania zawodu księgowego oraz uregulowania uprawnień dla Biur Rachunkowych

Certyfikacja jest niezbędna ponieważ ma wpływ na bezpieczeństwo finansów publicznych oraz bezpieczeństwo biznesu. Certyfikowany zawodowy księgowy należy do organizacji członkowskiej IFAC. Stosuje zasady etyki zawodowej w rachunkowości. Aktualizuje swoją wiedzę na bazie zmian przepisów prawa obowiązującego w kraju.

Czytaj cały dokument ⇒

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce O/Częstochowa, Klub Biur Rachunkowych w sprawie uregulowania zawodu księgowego oraz uregulowania uprawnień dla Biur Rachunkowych


  • Stanowisko Zarządu Oddziału w Płocku Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Jesteśmy za wskazaniem jednej instytucji nadającej i odbierającej uprawnienia księgowego, określeniem warunków uzyskania uprawnień a także określeniem obowiązków ksiegowego w zakresie podnoszenia kwalifikacji, aktualizowania wiedzy i przestrzegania etyki zawodowej.

Czytaj cały dokument ⇒

Stanowisko Zarządu Oddziału w Płocku Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w sprawie uregulowania zawodu księgowego


  • Stanowisko Członków Klubu Biur Rachunkowych przy Oddziale Okręgowym w Kielcach

Uregulowanie wpłynie na prestiż i szacunek osoby (osób) prowadzącej i odpowiedzialnej za Biuro Rachunkowe.

Czytaj cały dokument ⇒

Stanowisko Członków Klubu Biur Rachunkowych przy SKwP O/O Kielce w zakresie regulacji zawodu księgowego


  • Stanowisko Koła Członkowskiego Biur Rachunkowych przy Oddziale Okręgowym w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w sprawie kierunków rozwoju zawodu księgowego

W naszej opinii istnieje bezwzględna konieczność zdefiniowania zwodu księgowego, określenia czynności wykonywanych przez księgowych i wprowadzenie dobrowolnej certyfikacji zawodowej. Jesteśmy za przyjęciem rozwiązania zakładającego profesjonalizację zawodu księgowego.

Czytaj cały dokument ⇒

Stanowisko w sprawie kierunków rozwoju zawodu księgowego


  • Stanowisko SKwP w sprawie regulacji zawodu księgowego

Zawód księgowego to profesja, która ma bardzo istotne znaczenie społeczne i gospodarcze w Polsce. Z pewnością aby wykonywać ten bardzo wymagający zawód niezbędne jest posiadanie odpowiednich umiejętności, które muszą być poparte adekwatnym wykształceniem kierunkowym. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu księgowego to rzecz niezwykle istotna, która służy ,,profesjonalizacji”, a co za tym idzie pozytywnie wpływa na wizerunek księgowych. Stąd też, wprowadzając nowe regulacje należy uwzględnić obowiązek posiadania należytego wykształcenia.
Z naszego punktu widzenia wa
żne jest rozróżnienie wykonywania zawodu księgowej / księgowego (praca na etacie lub zleceniu) od prowadzenia biura rachunkowego, które jest o wiele bardziej obciążone ryzykiem i odpowiedzialnością.

Czytaj cały dokument ⇒

Stanowisko SKwP w sprawie regulacji zawodu księgowego


  •  Stanowisko dotyczące uregulowania zawodu przez Certyfikowanych Ekspertów Usług Księgowych (CEUK) oraz członków Klubu Biur Rachunkowych z Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (SKwP)

Stanowisko przedstawia uregulowanie działalności biur rachunkowych i powstawało wieloetapowo, od momentu ogłoszenia przez Ministerstwo Finansów prekonsultacji dotyczących uregulowania zawodu księgowego. Od tego czasu minęło już pięć miesięcy. W tym czasie Stowarzyszenie Księgowych w Polsce prowadziło dyskusje na temat przyszłości zawodu księgowego, w powołanych przez poszczególne Oddziały SKwP Klubach Biur Rachunkowych na terenie całego kraju. Dyskusja dotycząca zdefiniowania zawodu księgowego została również przeprowadzona w grupie Certyfikowanych Ekspertów Usług Księgowych oraz Zespole Dobrych Praktyk powołanym w Oddziale Wielkopolskim SKwP w Poznaniu. Wszystkie spotkania pozwoliły na określenie kierunku rozwoju uregulowania zawodu księgowego, który to zgodnie zmierzał w tym samym kierunku.

Silną potrzebę uregulowania działalności biur rachunkowych potwierdzają wstępne wyniki ankiety przeprowadzanej przez SKwP, oraz zeszłoroczne wyniki badań przeprowadzone wśród biur rachunkowych oraz przedsiębiorców.

15 lipca 2022 r. w Wielkopolskim Oddziale SKwP w Poznaniu odbyło się spotkanie Certyfikowanych Ekspertów Usług Księgowych oraz członków Klubu Biur Rachunkowych, którzy na podstawie zebranych wniosków od członków SKwP, wypracowali stanowisko dotyczące uregulowania zawodu księgowego.

Czytaj cały dokument ⇒

Stanowisko dotyczące uregulowania zawodu przez Certyfikowanych Ekspertów Usług Księgowych (CEUK) oraz członków Klubu Biur Rachunkowych z Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (SKwP)

"ZDEFINIOWANIE ZAWODU KSIĘGOWEGO - Badanie opinii przedsiębiorców"– wyniki ankiety (10.03.2022)

W połowie lutego Ministerstwo Finansów ogłosiło prekonsultacje w sprawie przyszłości zawodu księgowego (link). Dobrze, że ta dyskusja została rozpoczęta. Szkoda jednak, że prekonsultacje przypadają w tak niespokojnym okresie. Niepokój wynika z niepewności związanej z wojną na Ukrainie, a także z niespotykanej wcześniej niestabilności przepisów w ramach tzw. Polskiego Ładu, który w szczególności odczuwają księgowi. Zdajemy sobie sprawę, że kwestia zdefiniowania i uregulowania zawodu może być dodatkowym źródłem niepewności. Dlatego jesteśmy otwarci na głos księgowych w tej sprawie.

Do akcji #MuremZaKsiegowymi dołączamy kolejne działania pod hasłem #SluchamyKsiegowych. W tym celu uruchamiamy dodatkowe kanały komunikacji: e-mail: zawodksiegowego@skwp.pl oraz formularz. Pozwoli nam to sformułować opinię w imieniu środowiska. Niezależnie od tego apelujemy o bezpośredni kontakt z Ministerstwem Finansów księgowy-prekonsultacje@mf.gov.pl

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami ankiety "ZDEFINIOWANIE ZAWODU KSIĘGOWEGO - BADANIE OPINII PRZEDSIĘBIORCÓW" przeprowadzonej przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

close