1. Prawo do wydawania rozporządzeń, przysługuje następującym organom:
  • Prezydent,
  • Rada Ministrów,
  • Prezes Rady Ministrów,
  • Minister kierujący działem administracji rządowej,
  • Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

 

  1. SKwP, przede wszystkim uczestniczy w konsultowaniu projektów rozporządzeń przygotowywanych przez różnych Ministrów. Najczęściej przedmiotem konsultacji ze strony Stowarzyszenia pozostają projekty kierowane przez Ministra Finansów.

 

  1. Termin na zgłoszenie przez Stowarzyszenie uwag do projektu rozporządzenia, wskazywany jest w piśmie przewodnim przez właściwego Ministra.

 

  1. Projekt rozporządzenia, o jakim mowa w pkt. 3, opiniowany jest w ramach SKwP, przez Zespół ds. opiniowania aktów prawnych, którego pracami zawiaduje powołany w tym celu Koordynator. Zadania Zespołu i Koordynatora reguluje wewnętrzna procedura, przyjęta uchwałą Prezydium Zarządu Głównego.

 

  1. W sytuacji, gdy konkretny projekt rozporządzenia (np. istotny z punktu widzenia naszej Organizacji) jest oficjalnie konsultowany, ale bez udziału SKwP, Stowarzyszenie ma prawo na tym etapie procedowania, skierować do właściwego Ministerstwa własne uwagi merytoryczne dotyczące rozpatrywanego projektu.

 

  1. Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (RCL), w zakładce Rządowy proces legislacyjny, w pod zakładce projekty rozporządzeń, można śledzić aktualny stan prac w odniesieniu do poszczególnych rozporządzeń.