1. Prawo inicjatywy ustawodawczej, czyli wnoszenia projektów ustaw do Sejmu, przysługuje:
 • Prezydentowi RP,
 • posłom (poselskie projekty ustaw mogą być wnoszone przez Komisje sejmowe lub grupę co najmniej 15 posłów),
 • Senatowi RP (wymagana jest uchwała całej Izby),
 • Radzie Ministrów tj. rządowi,
 • grupie 100 000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu (obywatel musi mieć ukończone 21 lat).

 

 1. Teoretycznie, w sprawach istotnych dla SKwP, wymagających aktywności legislacyjnej Sejmu RP, istnieje możliwość wystąpienia – w każdym czasie przez Stowarzyszenie – z gotowym projektem ustawy bądź zmian do ustawy, do ww. podmiotów (opisanych w pkt. 1 lit. a-d), z pisemną prośbą o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w ramach interesującego nas projektu ustawy. Podmioty, o których mowa w pkt. 1 lit. a-d, nie są związane pismem (wnioskiem) SKwP.

 

 1. W praktyce, SKwP uczestniczy najczęściej w ramach opiniowania rządowych projektów ustaw, które w imieniu rządu kierowane są do SKwP przez właściwego Ministra odpowiedzialnego za konkretny projekt. Minister w piśmie przekazującym projekt, zwykle wskazuje termin na zajęcie stanowiska przez SKwP.

 

 1. Projekt ustawy, o jakim mowa w pkt. 3, opiniowany jest w ramach SKwP, przez Zespół ds. opiniowania aktów prawnych, którego pracami zawiaduje powołany w tym celu Koordynator. Zadania Zespołu i Koordynatora reguluje wewnętrzna procedura, przyjęta uchwałą Prezydium Zarządu Głównego.

 

 1. W przypadku, gdy opiniowany przez SKwP projekt ustawy trafi do Sejmu, istnieje możliwość ze strony Stowarzyszenia, zgłoszenia swojego akcesu (dokładnie swojego przedstawiciela) w pracach nad projektem ustawy. Szczegóły natury techniczno-logistycznej, dotyczące udziału SKwP w pracach nad projektem ustawy, co do zasady mogą być ustalane (z odpowiednim wyprzedzeniem) z biurem właściwej Komisji czy też Podkomisji sejmowej.

 

 1. Aktualne informacje na temat rządowych projektów ustaw, można uzyskać na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy proces legislacyjny, w pod zakładce projekty ustaw.

 

 1. W sytuacji projektów ustaw, które skierowane zostały do Sejmu, procedowanie nad nimi, można śledzić na bieżąco, na stronie internetowej Sejmu.

 

 1. Z Sejmu ustawa przekazywana jest do Senatu, który ma 30 dni na zajęcie stanowiska. W tym czasie powinny się odbyć (o ile jest taka potrzeba) nie tylko posiedzenia właściwych Komisji lub Podkomisji senackich, ale również oczekiwana jest decyzja kierunkowa Senatu (uchwała) w przedmiocie ustawy. Podczas prac w Komisjach, Podkomisjach senackich, teoretycznie istnieje możliwość zgłaszania przez SKwP swojego udziału w tych pracach, tj. zgłaszanie własnego przedstawiciela (np. poprzez kontakt z biurem, sekretariatem właściwej Komisji, Podkomisji).

 

 1. Uchwała Senatu (dotycząca wprowadzenia poprawek do ustawy Sejmu albo odrzucenia ustawy Sejmu w całości) przekazywana jest do Sejmu, który może odrzucić poprawki Senatu, jak również wniosek o odrzucenie ustawy – bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

 

 1. Po tym jak Sejm rozpatrzy stanowisko Senatu, ustawa przekazywana jest do Prezydenta, który ma 21 dni na jej podpisanie, po czym zarządza jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw.

Z uwagi na przedstawienie skrótowej, zwięzłej formy całego procesu legislacyjnego, rezygnuje się ze szczegółowego opisu innych kompetencji przysługujących Prezydentowi w tym obszarze.