W poprzedniej kadencji władz (2019-2022), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce podjęło ważne inicjatywy, zmierzające do usprawnienia wewnętrznego procesu związanego z opiniowaniem projektów aktów normatywnych.

Dla zapewnienia płynności i spójności procesu opiniowania aktów prawnych w SKwP, Zarząd Główny powołał Koordynatora do spraw opiniowania aktów prawnych w osobie pana Adama Kęsika. Odpowiednia uchwała w tej materii (nr 953/37/2019) została podjęta przez Zarząd Główny w dniu 28 sierpnia 2019 r.

Kolejną, równie ważną decyzją zapewniającą sprawność i transparentność procesu opiniowania aktów prawnych, była decyzja Prezydium Zarządu Głównego z dnia 23 października 2019 r. wyrażająca się uchwałą nr 955/58/2019 w sprawie procedury opiniowania aktów prawnych i innych dokumentów. W niniejszej uchwale, w sposób możliwe przystępny, opisany został cały proces opiniowania aktów prawnych, tj. od momentu wpłynięcia konkretnego projektu do SKwP, aż po wydanie, opracowanie końcowej odpowiedzi skierowanej do wnioskodawcy.

Warto podkreślić, że równolegle z działaniami zmierzającym do przyjęcia ww. uchwał, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce podjęło starania mające na celu stworzenie Zespołu (grupy osób, ekspertów) zaineresowanych współpracą w obszarze opiniowania aktów prawnych. Odpowiednie dokumenty, tj. Deklaracja Współpracy wraz z Klauzulą informacyjną dla osoby deklarującej chęć współpracy z Zarządem Głównym SKwP w sprawach opiniowania aktów prawnych – zostały opracowane przez Stowarzyszenie i przesłane do wszystkich Oddziałów Okręgowych SKwP, jak również zamieszczone zostały na stronie internetowej SKwP. W tego rodzaju formule, zadeklarowało swoją chęć współpracy w obszarze opiniowania aktów prawnych ponad 20 osób.

Również w obecnej kadencji władz (2023-2026) Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, przykłada należytą wagę i kontynuuje działania, związane z obszarem opiniowania aktów prawnych. W tym celu już 13 września 2023 r. podjęta została przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce uchwała nr 1018/40/2023 w sprawie utworzenia Zespołu Ekspertów SKwP. Rzeczona regulacja w krótkiej i przystępnej formie określiła zadania Zespołu, jego skład, wskazując jedocześnie, kto kieruje jego pracami, i co szczególnie istotne, upoważniła Prezydium Zarządu Głównego do ustalenia szczegółowych zasad funkcjonowania Zespołu Ekspertów SKwP, w tym zadań Koordynatora Zespołu. Na mocy przepisów ww. uchwały, utraciły moc dotychczasowe przepisy, tj.:

  • uchwała nr 953/37/2019 Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Koordynatora do spraw opiniowania aktów prawnych;
  • uchwała nr 955/58/2019 Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z dnia 23 października 2019 r. w sprawie procedury opiniowania aktów prawnych i innych dokumentów;
  • uchwała nr 967/204/2020 Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z dnia 8 lipca 2020 r. z późn. zm. w sprawie funkcji Koordynatora do spraw opiniowania aktów prawnych.

Następnym krokiem na drodze podejmowanych działań regulacyjnych, było przyjęcie przez Zarząd Główny  Stowarzyszenia Księgowych w Polsce uchwały nr 1018/41/2023 z dnia 13 września 2023 roku w sprawie powołania Koordynatora Zespołu Ekspertów SKwP na okres kadencji 2023-2026. Na funkcję Koordynatora Zespołu Ekspertów SKwP w kadencji 2023-2026 powołano dr. hab. Waldemara Dotkusia, prof. PANS w Głogowie.

Trzecią regulacją, niejako uzupełniającą i dopełniającą cały system związany z obszarem opiniowania aktów prawnych w SKwP była uchwała nr 1020/46/2023 Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z dnia 18 października 2023 roku w sprawie zasad funkcjonowania Zespołu Ekspertów SKwP. W ramach tejże uchwały określone zostały:

  • zasady wpisu na Listę Ekspertów SKwP,
  • prawa i obowiązki Ekspertów SKwP,
  • szczegółowe zadania Koordynatora Zespołu,
  • zasady procedowania opiniowanego projektu,
  • zasady skreślania z Listy Ekspertów SKwP.

Aktualnie, tj. na dzień 22 maja 2024 r. wpisanych na Listę Ekspertów SKwP zostało 113 osób.

Każda osoba zainteresowana wpisem na Listę Ekspertów SKwP, powinna uprzednio wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy (dostępny ,,tutaj”) oraz uzyskać rekomendację właściwego miejscowo Oddziału Okręgowego SKwP.

 

 

close