Szanowni Państwo, w tej zakładce znajdą Państwo szereg raportów, badań, ciekawych publikacji.

Zapraszamy do lektury!

RAPORTY

PORTRET KSIĘGOWYCH. Zapracowani, ale usatysfakcjonowani

Zachęcam do uważnej lektury i wyciągania własnych wniosków z danych przedstawionych w tym pionierskim raporcie  przygotowanym przez Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z okazji Jubileuszu 110-lecia istnienia Stowarzyszenia Księgowych na ziemiach polskich.

 

"ZDEFINIOWANIE ZAWODU KSIĘGOWEGO - BADANIE OPINII PRZEDSIĘBIORCÓW"

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami ankiety przeprowadzonej przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

ZINTEGROWANY SYSTEM KWALIFIKACJI - newsletter luty-marzec 2022
O UCZENIU SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE
Kwartalnik 4/2021

KRÓTKA INFORMACJA O POLSKIM SYSTEMIE EDUKACJI 2021/22

REFORMA SYSTEMU EDUKACJI

Od początku 2017 r. wprowadzana jest reforma oświaty, której głównym celem jest lepsze przygotowanie uczniów kończących cały cykl kształcenia do potrzeb rozwoju indywidualnego oraz potrzeb nowoczesnego rynku pracy, do czego potrzebny jest solidny fundament wykształcenia ogólnego. (...)

Raport w wersji elektronicznej 

WSPARCIE EDUKACJI I NAUKI W RAMACH KRAJOWEGO PLANU ODBUDOWY
Krajowy Plan Odbudowy to ok. 58 miliardów euro przeznaczonych na inwestycje, które pomogą odbudować potencjał rozwojowy polskiej gospodarki po kryzysie wywołanym pandemią koronawirusa. Część uzyskanych środków wesprze obszary związane z edukacją i nauką poprzez rozwój infrastruktury badawczej, cyfryzację szkół czy rozwój szkolnictwa branżowego.

Więcej informacji.

BRANŻOWE CENTRA UMIEJĘTNOŚCI – PREZENTACJA MEiN

Prezentacja przygotowana przez Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego w Ministerstwie Edukacji i Nauki dotycząca utworzenia – w ramach Krajowego Planu Odbudowy 120 branżowych centrów umiejętności.

Prezentacja

RAPORT TRENDOWY
SZKOLNICTWO ZAWODOWE 2020
Analiza trendów przeprowadzana była przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Celem pracy było wyznaczenie
kierunków zmian nauczania zawodowego/branżowego, ponieważ właśnie w ten sposób rozumiemy trend. W poszczególnych etapach staraliśmy się jak najlepiej zrozumieć dane nam zagadnienie, aby rekomendacja, którą wskażemy, była jak najlepszą odpowiedzią na pojawiające się trendy.Raport w wersji elektronicznej 

NAUKA W POLSCE 2019

W raporcie „Nauka w Polsce 2019” zaprezentowano statystyki dotyczące rozmaitych zagadnień związanych z finansowaniem sfery B+R w Polsce, prowadzonymi przedsięwzięciami badawczymi i ich rezultatami. W poszczególnych rozdziałach omawiane są następujące zagadnienia:

  • finansowanie sfery B+R w Polsce;
  • finansowanie instytucjonalne;
  • finansowanie projektowe;
  • umiędzynarodowienie nauki;
  • efekty działalności naukowej.

Podstawą analiz były systemy administrowane przez OPI PIB: zintegrowany system informacji o nauce i szkolnictwie wyższym POL-on, Obsługa Strumieni Finansowania (OSF) oraz Polska Bibliografia Naukowa (PBN).

Raport w wersji elektronicznej 

Jak oceniamy naukę zdalną po roku pandemii? – raport ClickMeeting

Z raportu dowiedzą się Państwo m.in.:

- Czy nauka zdalna jest większym wyzwaniem niż jej stacjonarny poprzednik?

- Jak zamknięcie szkół wpływa na relacje rówieśnicze czy rodzinne?

- Czy instytucje edukacyjne są odpowiednio przygotowane do tego modelu pracy z uczniami i studentami?

- Który model edukacji byłby najoptymalniejszy – stacjonarny, zdalny czy hybrydowy?

Raport 2021 w wersji elektronicznej

Raport o szkolnictwie niepublicznym w Polsce 2019 – raport Our Kids2035

Znajdą w nim Państwo następujące kwestie:

- Różnice między edukacją publiczną i niepubliczną, a także prywatną i społeczną,

- Rozmiar sektora niepublicznego i zmiany w tym zakresie na przestrzeni lat,

- Wyniki sektora niepublicznego a publicznego

- Koszty kształcenia dzieci i młodzieży w szkołach niepublicznych,

- Powody wyboru placówek niepublicznych i ich ocena (na podstawie naszego ogólnopolskiego badania Our Kids).

Raport 2019 w wersji elektronicznej

MOJE S@MOPOCZUCIE W E-SZKOLE – raport z badań UMCS

Raport „Moje samopoczucie w e-szkole” jest kolejnym głosem w dyskusji na temat skutków e-edukacji. Uzupełnia dotychczas opublikowane wyniki badań prowadzonych przez różne ośrodki akademickie o pomijane w tym dyskursie kwestie zdrowia uczniów i ich dobrego samopoczucia – pojęcia te wciąż jeszcze niezbyt często łączone są z różnymi aspektami życia szkolnego.

Przeprowadzone badania są częścią szerszego projektu badawczego „Szkolne samopoczucie uczniów i nauczycieli w kontekście zadań przyszłościowych” realizowanego pod kierownictwem dr hab. Izabelli M. Łukasik, prof. UMCS przez zespół badawczy z Katedry Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej UMCS. Celem badań było poznanie subiektywnego samopoczucia ucznia w e-szkole.

Raport w wersji elektronicznej 

Autoportret księgowych
Ilu jest księgowych w Polsce? Nie wiadomo. Jedną z przyczyn braku dokładnych statystyk jest trudność jednoznacznej definicji księgowego. Wiadomo natomiast, że niemal 70 tys. osób otrzymało certyfikat Ministerstwa Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, a w 2017 r. w Polsce działało ponad 40 tys. biur rachunkowych.

Jak siebie widzą księgowi i jak ich widzą przedsiębiorcy? Czy portrety te pokrywają się?

Z okazji 110. rocznicy działalności organizacji księgowych na ziemiach polskich została przygotowana pierwsza edycja AUTOPORTRET KSIĘGOWYCH 2017, czyli jak siebie widzą osoby wykonujące ten zawód.

Raport w wersji elektronicznej 

 

PUBLIKACJE KSIĄŻKOWE

Księgowość w Polsce jako zawód kobiecy – skala, przyczyny, okoliczności, skutki

Przemysław Kabalski

Ocena środowiska pracy księgowych w Polsce pod kątem wypalenia zawodowego

Joanna Szwajcar, Przemysław Kabalski, Aleksandra Baszczyńska

Książka międzywydziałowego zespołu (w składzie: Joanna Szwajcar i Przemysław Kabalski z Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania oraz Aleksandra Baszczyńska z Katedry Metod Statystycznych Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego) jest zapisem procesu badawczego mającego na celu ocenę środowiska pracy księgowych w Polsce pod kątem wypalenia zawodowego. Ten syndrom dotyka obecnie wielu ludzi pracujących w najróżniejszych zawodach. Ma bardzo poważne skutki. Świadczy to tym fakt, że w zeszłym roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) dodała wypalenie zawodowe do Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD) jako tzw. syndrom zawodowy (zjawisko związane z pracą i mające wpływ  na zdrowie człowieka).
Publikacja dostępna TUTAJ
(Plik z książką otwiera się na hasło: Wypalenie2020SIZ).

 

RAPORTY w języku angielskim 

NAUCZYCIELE W EUROPIE.

KARIERA, ROZWÓJ ZAWODOWY I OGÓLNE SAMOPOCZUCIE

SZCZEGÓŁY PUBLIKACJI

TEACHERS IN EUROPE CAREERS, DEVELOPMENT AND WELL-BEING

Raport poświęcony wybranym aspektom zawodu nauczyciela Teachers in Europe (Nauczyciele w Europie) pokazuje w jaki sposób krajowe polityki i regulacje prawne mogą wspierać nauczycieli w wykonywaniu obowiązków zawodowych i prezentuje dane w takich obszarach jak kształcenie nauczycieli, warunki pracy, przebieg kariery zawodowej, doskonalenie zawodowe, ocena pracy, udział w służbowych wyjazdach zagranicznych oraz ogólne samopoczucie dotyczące sytuacji zawodowej, w tym poziom stresu. Raport łączy dane zebrane przez Eurydice podczas analizy regulacji prawnych z wynikami międzynarodowych badań OECD (TALIS).

Raport w wersji elektronicznej 

Infografiki

EDUKACJA I SZKOLENIA DOROSŁYCH W EUROPIE:

ŚCIEŻKI PROWADZĄCE DO UMIEJĘTNOŚCI I KWALIFIKACJI

SZCZEGÓŁY PUBLIKACJI

ADULT EDUCATION AND TRAINING IN EUROPE: BUILDING INCLUSIVE PATHWAYS TO SKILLS AND QUALIFICATIONS

Raport koncentruje się na tematyce edukacji i szkoleń dorosłych w Europie. Autorzy analizują krajowe polityki uczenia się przez całe życie, ze szczególnym uwzględnieniem działań wspierających dorosłych o niskim poziomie umiejętności i kwalifikacji w dostępie do możliwości uczenia się.

W opracowaniu przedstawiono szereg wskaźników ilościowych związanych z edukacją i szkoleniami dorosłych (rozdział 1) oraz przeanalizowano krajowe rozwiązania w zakresie koordynacji polityk i działań w obszarze uczenia się dorosłych (rozdział 2). Przedstawiono również przegląd programów dotowanych ze środków publicznych, których celem jest zapewnienie dorosłym możliwości podnoszenia umiejętności i kwalifikacji (rozdział 3).

W raporcie poruszono również kwestię wsparcia finansowego, zwracając szczególną uwagę na zachęty finansowe dla grup o niskim poziomie kwalifikacji (rozdział 4). Tworzenie elastycznych ścieżek kształcenia (rozdział 5) oraz analiza rozwiązań w zakresie uznawania i walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego (rozdział 6) zostały także uwzględnione w raporcie. Przeanalizowano też w jakim stopniu działania w zakresie podnoszenia świadomości i pomocy potrzebującym (rozdział 7) oraz usługi poradnictwa (rozdział 8) stanowią wsparcie dla dostępnej oferty edukacyjnej.

Dane prezentowane w raporcie, w szczególności informacje dotyczące polityki krajowej, zostały zgromadzone przez krajowe biura Eurydice reprezentujące 42 systemy edukacji w 37 krajach europejskich. Dane te zostały uzupełnione o dane jakościowe i ilościowe dostarczone przez m.in. Cedefop, Eurostat i OECD.

Raport w wersji elektronicznej 

 

fot. Pixabay

Czytelnia SKwP

Do Państwa dyspozycji jest także czytelnia, z publikacjami na temat ekonomii, rachunkowości i nauk pokrewnych - Spis tutaj.

Można z niej korzystać codziennie w godzinach pracy Biura Zarządu Głównego SKwP, przy ul. Górnośląskiej 5 w Warszawie, po uprzednim umówieniu się.

Kontakt: +48 22 583 49 42.

Zapraszamy do lektury!

 

Informacje o edukacji  

INSTYTUT BADAŃ EDUKACYJNYCH

Jesteśmy instytutem badawczym prowadzącym interdyscyplinarne badania naukowe nad funkcjonowaniem i efektywnością systemu edukacji w Polsce. Uczestniczymy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych  i wdrożeniowych, przygotowujemy raporty, sporządzamy ekspertyzy oraz pełnimy funkcje doradcze. Wspieramy szeroko rozumianą politykę i praktykę edukacyjną. Promujemy stosowanie zasady podejmowania decyzji w oparciu o wyniki badań, a szczególnie dużą wagę przywiązujemy do tych badań, których wyniki mogą zostać wykorzystane w polityce edukacyjnej, zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym.

EURYDICE, Sieć Informacji o Edukacji w Europie, istnieje od 1980 roku. Sieć składa się z biur krajowych (obecnie 42 biura w 38 krajach), utworzonych przez ministerstwa edukacji poszczególnych krajów, i z biura europejskiego (EACEA A7), utworzonego przez Komisję Europejską (Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury).

Główna misja Eurydice to dostarczanie osobom odpowiedzialnym za politykę edukacyjną na poziomie europejskim, krajowym i lokalnym analiz oraz informacji, które będą stanowiły dla nich wsparcie w procesie podejmowania decyzji.

System RAD-on jest częścią Zintegrowanej Sieci Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym, największego pod względem zakresu zbieranych danych systemu publicznego w Polsce, który pomaga resortowi nauki i innym agendom państwowym kształtować politykę naukową.
close