Prawo pracy w praktyce i orzecznictwie sądowym

 • Omówienie najnowszych zmian w prawie pracy
 • Zasady związane z rozwiązywaniem umów o pracę, rozwiązywanie z przyczyn niedotyczących pracownika i modyfikowanie treści umowy o pracę
  z uwzględnieniem szczególnych okoliczności w związku z pandemią
 • Treść świadectwa pracy, zasady sporządzania i wydawania świadectwa pracy, zwrócenie uwagi na poszczególne zapisy w treści świadectwa pracy
  Maja CHODACKA

była radca prawny, aktualnie sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, specjalista do spraw prawa pracy

 

Prawne aspekty zarządzania pracą zdalną      i czasem pracy w dobie COVID-19

 • Zasady polecania pracy zdalnej
 • Zasady kontroli czasu pracy w formule pracy zdalnej
 • Praca zdalna w czasie kwarantanny i izolacji
 • Udzielanie urlopów wypoczynkowych pracownikom zdalnym
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w formule pracy zdalnej
 • Praca na dokumencie – omówienie zapisów regulaminu pracy zdalnej
 • Zarządzanie pracą nadliczbową, w tym rekompensaty za nią
 

Piotr WOJCIECHOWSKI

adwokat, inspektor pracy, publicysta, wykładowca akademicki prawa pracy

Umowy cywilnoprawne w praktyce                  – regulacje prawne wynikające z Kodeksu cywilnego, powiązania z Kodeksem pracy, obowiązki ZUS

 • Umowy cywilnoprawne na podstawie Kodeksu cywilnego – charakter prawny
 • Różnice w zakresie identyfikacji umów oraz skutki prawno-podatkowe
 • Obowiązki ZUS – oskładkowanie umów, ewidencja umów (nowy obowiązek od 01.01.2021)
 • Orzecznictwo sądowo-administracyjne w zakresie stosowania umów cywilnoprawnych
 • Kontrola administracyjno-sądowa w zakresie praktycznego stosowania umów
 

Monika IWANIEC

biegły rewident, doradca podatkowy, specjalista do spraw kadr i płac, dyrektor do spraw rozwoju w firmie HR

Dokumentacja pracownicza a kontrola PIP

 • Dokumentacja pracownicza po zmianach
 • Szczególne wymagania dotyczące prowadzenia i przechowywania dokumentacji w postaci elektronicznej
 • Skrócenie terminu przechowywania teczek akt osobowych w świetle stanowisk ministerstwa
 • Obowiązki wobec ZUS po skróceniu okresu przechowywania dokumentacji
 • Zakres dokumentacji tworzonej i prowadzonej dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych
 • Badania lekarskie i szkolenia BHP dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych – zakres dokumentacji
 • Jakie grożą kary za naruszenie przepisów dotyczących dokumentacji osobowej pracowników?
 • Na kogo może zostać nałożona kara w sytuacji naruszenia przepisów?
 

Ewa BIELECKA

specjalista do spraw prawa pracy, długoletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy, doświadczony trener

 

Prawa autorskie i prawa pokrewne na listach płac

 • Czym są prawa autorskie i prawa pokrewne?
 • Kiedy i na jakich zasadach można na liście płac zastosować tzw. "autorskie" koszty uzyskania przychodów?
 • Rozliczanie "autorskich" kosztów uzyskania przychodów dla przychodów osiąganych przez osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy oraz umowy cywilnoprawnej
Ewa SKÓRZEWSKA

biegły rewident, specjalista do spraw płac, dyplomowany księgowy

Zasiłki chorobowe 2021 r. – nowości, trudne przypadki i orzecznictwo sądowe

 • Prawo do świadczeń za czas choroby osób podlegających dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu
 • Okresy zasiłkowe
 • Prawo do świadczeń po ustaniu ubezpieczenia chorobowego
Magdalena SOBIAK

specjalista do spraw kadr i płac z ponad 20-letnim stażem w działach personalnych

Lista płac – naliczenia w dobie pandemii

 • Składniki płacowe – co się pojawiło, co znika w czasie COVID-19?
 • Limity zwolnień podatkowych po nowelizacji
 • Praca zdalna a podatek dochodowy
 • Potrącenia z wynagrodzenia a zwiększenie kwoty wolnej
Elżbieta Młynarska-Wełpa

menedżer, konsultant i trener posiadający ponad 15-letnie doświadczenie w administracji kadrowo-płacowej

Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent          za urlop – nietypowe i trudne przypadki

 • Składniki podlegające i niepodlegające uwzględnianiu przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu za urlop
 • Wątpliwości związane z uwzględnianiem premii uznaniowej w podstawie wymiaru obliczeń
 • Przeliczanie podstaw urlopowych w razie zmiany w składnikach wynagrodzenia lub w razie zmiany w wysokości składników – stosowanie do składników miesięcznych i do składników za dłuższe okresy dłuższe niż miesiąc
 • Ustalanie wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu w przypadku krótkiego okresu zatrudnienia
 • Dopełnienie wynagrodzenia dla celów ustalania podstawy wymiaru ekwiwalentu za urlop
 • Wybrane orzecznictwo sądowe i stanowiska urzędowe
Aldona SALAMON

specjalista prawa pracy i zarządzania personelem, doświadczony praktyk