XVII Doroczna Konferencja Podatkowa

PODATKI 2021

2 lutego 2021 r. (wtorek)
9.00 – 9.10      Rozpoczęcie konferencji

Joanna Podkówka-Sędek, moderator


9.10 – 10.40    
Ulga na złe długi w podatkach dochodowych

 • Zasady stosowania przepisów o uldze na złe długi w podatkach dochodowych – istota korekty
 • Jakie wierzytelności i zobowiązania są objęte ulgą na złe długi
 • Odrębność regulacji w podatkach dochodowych wobec przepisów o uldze na złe długi w VAT (rola wyroku TSUE)
 • Kto jest zobowiązany, a kto uprawniony do rozliczenia ulgi na złe długi w zeznaniu za 2020 r.
 • Preferencje wprowadzone dla dłużników i wierzycieli w przepisach Tarczy Covid-19 – jakie warunki należy spełnić dla ich zastosowania
 • Prezentacja w zeznaniu rocznym i nowe załączniki – omówienie nowych formularzy i przykład rozliczenia

Katarzyna Tomala, prawnik, doradca podatkowy

10.40 – 10.55   Odpowiedzi na pytania / Przerwa

10.55 – 12.25
Zmiany w opodatkowaniu spółek komandytowych w świetle prawa bilansowego

 • Istota spółki komandytowej
 • Dotychczasowe zasady rozliczania podatku dochodowego w spółce komandytowej
 • Nowe zasady opodatkowania spółki komandytowej
 • Określenie roku podatkowego spółki i wspólników
 • Wpływ nadania spółce statusu podatnika CIT na jej księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe
 • Możliwości i konsekwencje zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień 30 kwietnia 2021 roku
 • Rozliczenie podatkowe wspólników w okresie innym niż okres obrachunkowy spółki komandytowej
 • Wpływ modyfikacji roku obrotowego na obowiązki jednostki związane ze sporządzeniem sprawozdania finansowego spółki komandytowej i jej wspólników
 • Obowiązki jednostki związane z przekształceniem spółki lub zmianą statusu wspólników spółki komandytowej

dr Zofia Wierzbińska, doktor nauk ekonomicznych, biegły rewident, specjalista ds. rachunkowości

12.25 – 12.40 Odpowiedzi na pytania / Przerwa

12.40 – 14.00  

Spółki osobowe na celowniku fiskusa, inne alternatywy dla spółek komandytowych

 • Omówienie istoty zmian dotyczących spółek osobowych i komandytowych
 • Alternatywne rozwiązania
 • Problemy w stosowaniu przepisów

Piotr Liss, doradca podatkowy, Tax Partner w RSM Poland, wykładowca w SKwP

14.00 – 14.15    Odpowiedzi na pytania / Przerwa
 
14.15 – 15.45
Księgowe zamknięcie roku w dobie pandemii

 • Główne wyzwania przed osobami sporządzającymi sprawozdanie finansowe (kontynuacja działalności, racjonalność szacunków, skuteczna inwentaryzacja)
 • Przypadek realnego zagrożenia kontynuacji działalności (likwidacja, upadłość, restrukturyzacja)
 • Wykorzystanie nowych technologii w procesie sprawozdawczości
 • Jak uzyskać rzetelny obraz jednostki w dobie pandemii – wzrost wagi informacji dodatkowej

Łukasz Motała, biegły rewident, prezes zarządu firmy audytorskiej 4 AUDYT sp. z o.o.

15.45 – 15.55  Odpowiedzi na pytania
15.55 – 16.00 Zakończenie pierwszego dnia konferencji
 

3 lutego 2021 r. (środa)

9.00 – 9.05  Rozpoczęcie drugiego dnia konferencji

9.05 – 10.30 
 Slim VAT – proste fakturowanie – zmiany w zakresie ewidencjonowania faktur korygujących „–" i „+”

 • Brak konieczności uzyskiwania potwierdzeń odbioru faktur korygujących „–"
 • Nowe wątpliwości czyli co to jest „dokumentacja uzgodniona z nabywcą określająca warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług określone w fakturze korygującej”?
 • Kiedy księgowanie faktur korygujących będzie się odbywało pod datą wystawienia faktury korygującej a kiedy nie? – analiza przypadków
 • Co oznaczają wprowadzone zamiany dla nabywców otrzymujących faktury korygujące „–” i czy będą one wymagały korekty poprzednich okresów rozliczeniowych?
 • Wprowadzenie do ustawy przepisu dotyczącego rozliczania faktur korygujących zwiększających cenę „+”
 • Zasady ujmowania faktur korygujących „–" i „+” w JPK_V7 u wystawcy i odbiorcy
 • Przepisy przejściowe czyli zasady ewidencjonowania faktur wystawionych do 31 grudnia 2020 roku

Slim VAT – ułatwienia dla eksporterów – wydłużenie terminu na wywóz towarów dla zachowania stawki 0% przy opodatkowaniu zaliczek z tytułu eksportu towarów

Slim VAT – wspólne kursy wymiany walut – dodanie opcjonalnego dla podatników rozwiązania o możliwości stosowania do określenia podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej przeliczania na złote zgodnie z zasadami przeliczania przychodu wynikającymi z przepisów o podatku dochodowym. Czy to uproszczenie?

 • Spójne kursy dla przychodów ale nie dla kosztów
 • Co z zaliczkami?
 • Pilnowanie 12-miesięcznych terminów

Slim VAT – korzyści finansowe – realne czy teoretyczne?

 • Wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego na bieżąco łącznie do 4 okresów rozliczeniowych, ale tylko dla podatników rozliczających się miesięcznie
 • Wprowadzenie możliwości odliczania podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usług noclegowych, ale tylko w przypadku dalszej ich odsprzedaży
 • Podwyższenie limitu na nieewidencjonowane prezenty małej wartości z 10 zł do 20 zł

Aneta Lech (Pożarowska), prawnik, doradca podatkowy

 10.30 – 10.40     Przerwa
 
10.40 – 12.10
Mechanizm podzielonej płatności, w tym zmiany od 1 stycznia 2021 roku

 • Kiedy istnieje obowiązek płatności MPP?
 • Kiedy płatność jest dobrowolna?
 • Jak płacić zaliczki w MPP?
 • Potrącenia i kompensaty
 • Świadczenia kompleksowe a MPP
 • Mechanizm podzielonej płatności w nowym pliku JPK VAT
 • Płatności na rzecz przedstawicieli celnych
 • PKWiU 2015 zamiast PKWiU 2008

Aneta Lech (Pożarowska), prawnik, doradca podatkowy

12.10 – 12.30
Odpowiedzi na pytania / Przerwa
12.30 – 14.00 

JPK i e-faktury – doświadczenia z wdrożenia i wykorzystania w trakcie kontroli zewnętrznych i wewnętrznych oraz sprawozdawczości, plany na 2021 rok

 • JPK – wprowadzenie
 • Zakres danych w JPK – powiązania pomiędzy strukturami
 • Najczęściej występujące problemy przy generowaniu danych – weryfikacja zawartości i spójności
 • JPK_V7 – doświadczenia z wdrożenia
 • Wykorzystanie JPK do sprawozdawczości oraz kontroli wewnętrznej i zewnętrznej
 • E-faktury – wdrożenie 2021 – szanse i zagrożenia

Agnieszka Gajewska, biegły rewident, członek Zarządu Głównego oraz wiceprezes zarządu Oddziału Okręgowego w Warszawie SKwP

14.00 – 14.15    Odpowiedzi na pytania / Przerwa

14.15 – 15.45 
VAT w transakcjach międzynarodowych, wybrane zagadnienia

 • Zasady dokumentowania handlu z Wielką Brytanią od 1 stycznia 2021 roku
 • Wybrane zagadnienia dotyczące dokumentowania WDT po 1 stycznia 2020 roku
 • Wymogi formalne dla uznania transakcji za WDT
 • Zmiany w zakresie rozliczania eksportu w procedurze uproszczonej w 2020 roku
 • Sprzedaż wysyłkowa – wybrane zagadnienia

Sabina Moczko-Wdowczyk, doradca podatkowy, współzałożycielka, partner i prezes zarządu TaxAGroup

15.45 – 15.55 Odpowiedzi na pytania
15.55 – 16.00
 Zakończenie i podsumowanie konferencji