Osoba chcąca uzyskać kwalifikację "Zarządzanie procesami płacowymi" musi być gotowa do uczestnictwa w procesie strategicznego kształtowania w zakładzie pracy polityki wynagradzania pracowników oraz osób niebędących pracownikami.

Rozwiązywać złożone problemy dotyczące polityki płacowej, uwzględniając przepisy z różnych dziedzin prawa, aktualne interpretacje urzędowe i orzecznictwo sądów. Nadzorować proces płacowy w zakładzie pracy, w tym optymalizację kosztów zatrudnienia i wdraża usprawnienia organizacyjne. Opracowuje procedury wynagradzania, sporządzając wytyczne dotyczące obiegu dokumentów, wzory i instrukcje spójne z polityką, zasadami i regulaminami wynagradzania. Sporządza dokumentację związaną z rozliczeniami płacowymi. Odpowiadać za terminową i poprawną realizację zobowiązań publicznoprawnych pracodawcy wynikających z naliczeń płacowych dla pracowników oraz osób niebędących pracownikami. Planować i nadzorować pracę zespołu odpowiadającego za realizację procesów płacowych.

 

Zestawy efektów uczenia się

Zestaw 1. Kształtowanie procesu płacowego
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Definiuje zasady naliczania składników płacowych ‒ wskazuje sposób naliczania składników płacowych, z uwzględnieniem metodologii wyliczania podstaw wymiaru, np.: wynagrodzenia i dodatków
za pracę w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej, wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy oraz podstaw wymiaru świadczeń pieniężnych wypłacanych z ubezpieczenia społecznego, zgodnie z przyjętą polityką i zasadami wynagradzania;
‒ wskazuje sposób rozliczania składników płacowych, z uwzględnieniem źródeł i momentu powstania przychodu oraz zwolnień składkowo-podatkowych.
Opracowuje dane płacowe na potrzeby sporządzania listy płac dla pracowników i osób niebędących pracownikami ‒ weryfikuje dokumenty płacowe pod kątem kompletności oraz spójności z polityką wynagradzania i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
‒ ustala wpływ dokumentów płacowych na wyliczanie świadczeń należnych pracownikom i osobom niebędącym pracownikami;
‒ oblicza wartość należnych świadczeń, z uwzględnieniem zwolnień składkowo-podatkowych i prawa do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego;
‒ rozlicza składniki płacowe do wypłaty z punktu widzenia dokonywanych potrąceń, m.in.: z wynagrodzenia, zasiłków oraz wierzytelności, na podstawie tytułów wykonawczych i oświadczeń pracowników oraz osób niebędących pracownikami.
Weryfikuje listy płac sporządzane dla pracowników i osób niebędących pracownikami ‒ weryfikuje poszczególne składniki płacowe, z uwzględnieniem m.in.: momentu powstania przychodu, rodzaju przychodów, obowiązków ubezpieczeniowych, zasad wyceny świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń oraz metodyki naliczania podstaw wymiaru poszczególnych świadczeń;
‒ weryfikuje wartość świadczeń do wypłaty i kwoty naliczonych obciążeń publicznoprawnych.

 

Zestaw 2. Nadzorowanie procesu płacowego
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Nadzoruje realizację procesu rozliczania wynagrodzeń pracowników i osób niebędących pracownikami ‒ identyfikuje działania mające na celu wykrycie, skorygowanie i wyeliminowanie nieprawidłowości w procesie płacowym;
‒ weryfikuje poprawność rozliczeń płacowych i publicznoprawnych;
‒ weryfikuje dokumentację w zakresie deklaracji, sprawozdań i raportów związanych z realizacją procesu płacowego.
Zapewnia spójność procesu płacowego z polityką wynagradzania i przepisami prawa ‒ identyfikuje obowiązki wynikające z wypłacania i rozliczania wynagrodzeń;
‒ analizuje proces wynagradzania i przyznawania świadczeń okołopłacowych wynikających z wewnątrzzakładowych uregulowań.

 

Metody stosowane w walidacji
Do weryfikacji efektów uczenia się wskazanych dla kwalifikacji stosuje się następujące metody: test wiedzy i studium przypadku. Przez test wiedzy rozumie się test jednokrotnego wyboru. Przez studium przypadku rozumie się zadanie pisemne polegające na wykonaniu obliczeń, interpretacji wyników, wskazaniu ujęcia w ewidencji itp.

 

Sposób prowadzenia walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne niezbędne do prawidłowego prowadzenia walidacji
Instytucja prowadząca walidację zapewnia pomieszczenie umożliwiające osobom, które przystąpiły do walidacji, samodzielną pracę.
W trakcie weryfikacji osoby przystępujące do walidacji:

  • mogą wykonywać obliczenia na kalkulatorze biurowym;
  • mogą korzystać z aktów prawnych bez komentarza;
  • nie mogą korzystać z pomocy naukowych i materiałów dydaktycznych;
  • nie mogą korzystać z urządzeń mobilnych.

Weryfikacja jest przeprowadzana w formie pisemnej w sposób zapewniający anonimowość arkuszy weryfikacyjnych kandydatów przystępujących do weryfikacji. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest inna forma weryfikacji uwzględniająca potrzeby osób niepełnosprawnych.
Instytucja certyfikująca zapewnia wsparcie osobie przystępującej do walidacji w zakresie identyfikowania posiadanych efektów uczenia się. Wsparcie w zakresie identyfikowania można prowadzić dowolnymi metodami.

 

Certyfikat

Dokumentem potwierdzającym nadanie kwalifikacji rynkowej jest certyfikat, który jest ważny 3 lata od daty jego wystawienia.

Warunkiem przedłużenia certyfikatu jest złożenie:

  • oświadczenia o uczestniczeniu w zajęciach edukacyjnych dotyczących zagadnień opisanych w kwalifikacji (łącznie co najmniej 36 godzin zegarowych w okresie 3 lat od daty wystawienia certyfikatu albo jego przedłużenia) lub oświadczenia o wykonywaniu pracy zarobkowej, w której jest wykorzystywana kwalifikacja (przez okres 18 miesięcy w okresie 3 lat od daty wystawienia certyfikatu albo jego przedłużenia), lub oświadczenia o pracy dydaktycznej w zakresie uzyskanej kwalifikacji (w wymiarze 16 godzin lekcyjnych w okresie 3 lat od daty wystawienia certyfikatu albo jego przedłużenia); powyższe okresy mogą podlegać, w ujęciu procentowym proporcjonalnym do wskazanego okresu, sumowaniu; oświadczenia mogą być wyrywkowo weryfikowane poprzez przedstawienie odpowiednich dokumentów;
  • wniosku o przedłużenie ważności certyfikatu nie później niż w okresie 3 miesięcy przed dniem zakończenia jego ważności.
close