Osoba chcąca uzyskać kwalifikację "Zarządzanie procesami księgowymi" musi być przygotowana do wykonywania złożonych zadań oraz rozwiązywania nietypowych problemów wynikających z zarządzania procesami księgowymi w przedsiębiorstwach oraz w organizacjach pozarządowych i innych jednostkach.

Oprócz powyższego, musi posiadać umiejętność dokumentowania i ewidencjonowania operacji gospodarcze w zakresie: aktywów pieniężnych w walucie polskiej i w walutach obcych, rozrachunków, rzeczowych aktywów obrotowych, rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych do działalności operacyjnej i inwestycyjnej, aktywów i zobowiązań finansowych, kapitałów własnych, rozliczeń międzyokresowych, przychodów i kosztów podstawowej działalności operacyjnej (w różnych wariantach ewidencyjnych), w tym przychodów i kosztów działalności statutowej w organizacjach non profit, pozostałych operacyjnych przychodów i kosztów, przychodów i kosztów finansowych, ustalania i podziału wyniku finansowego.

 

Zestawy efektów uczenia się

Zestaw 1. Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych (w tym: o dużej złożoności, np. inwestycje rzeczowe i finansowe, leasing, kontrakty długoterminowe, odroczony podatek dochodowy, aporty), z uwzględnieniem przepisów o rachunkowości, prawa podatkowego, gospodarczego, cywilnego, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz orzecznictwa sądów i interpretacji urzędowych
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Kwalifikuje operacje gospodarcze do ujęcia w księgach rachunkowych i dokonuje ich ewidencji, stosując zasady (politykę) rachunkowości jednostki, oraz weryfikuje poprawność ich ujęcia ‒ ewidencjonuje operacje gospodarcze w księgach rachunkowych, przyporządkowując je do właściwych okresów sprawozdawczych z punktu widzenia przepisów o rachunkowości i prawa podatkowego oraz weryfikuje poprawność ich ujęcia;
‒ wskazuje sposoby korygowania błędnych zapisów w księgach rachunkowych;
‒ ustala i ujmuje w księgach rachunkowych podatek dochodowy;
‒ omawia zasady przeprowadzania inwentaryzacji i rozliczania różnic inwentaryzacyjnych;
‒ rozpoznaje skutki zdarzeń gospodarczych w zakresie podatku od towarów i usług;
‒ rozpoznaje skutki zdarzeń gospodarczych w zakresie podatku dochodowego bieżącego i odroczonego związanego z działalnością gospodarczą.
Kalkuluje koszt wytworzenia produktu i weryfikuje poprawność kalkulacji ‒ omawia metody kalkulacji kosztów, np.: podziałową prostą, podziałową ze współczynnikami, doliczeniową, fazową i w procesach sprzężonych;
‒ oblicza i weryfikuje jednostkowy koszt wytworzenia wyrobu gotowego i produktu niezakończonego.
Wykonuje i weryfikuje czynności związane z zamknięciem ksiąg rachunkowych ‒ wycenia i weryfikuje poprawność wyceny składników aktywów i pasywów na dzień bilansowy;
‒ ustala i weryfikuje poprawność sald końcowych kont bilansowych;
‒ ustala i weryfikuje poprawność obrotów kont wynikowych i wyniku finansowego.

 

Zestaw 2. Sporządzanie sprawozdania finansowego dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji, a także organizacji pozarządowych działających w oparciu o przepisy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, obejmującego: bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz analizowanie informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Przyporządkowuje obroty kont wynikowych do odpowiednich pozycji rachunku zysków i strat oraz weryfikuje poprawność przyporządkowania ‒ omawia prezentację przychodów, kosztów, podatku dochodowego bieżącego i odroczonego w rachunku zysków i strat;
‒ przypisuje obroty kont wynikowych do odpowiednich pozycji rachunku zysków i strat oraz weryfikuje poprawność przyporządkowania.
Przyporządkowuje salda kont do odpowiednich pozycji w bilansie oraz weryfikuje poprawność przyporządkowania ‒ omawia poszczególne pozycje bilansu;
‒ przypisuje salda końcowe kont bilansowych do odpowiednich pozycji bilansu oraz weryfikuje poprawność przyporządkowania.
Identyfikuje i omawia zakres ujawnień w informacji dodatkowej ‒ opisuje konstrukcję informacji dodatkowej;
‒ omawia ujawnienia prezentowane w informacji dodatkowej.
Omawia zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych ‒ omawia strukturę rachunku przepływów pieniężnych;
‒ przyporządkowuje dane liczbowe do odpowiednich pozycji w rachunku przepływów pieniężnych.
Omawia zasady sporządzania zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym ‒ omawia strukturę zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym;
‒ przyporządkowuje dane liczbowe do odpowiednich pozycji zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.
Analizuje sprawozdania finansowe ‒ ustala i interpretuje wskaźniki wykorzystywane w analizie sprawozdania finansowego.

 

Zestaw 3. Zarządzanie kosztami i finansami
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Omawia rachunek kosztów dla celów zarządczych ‒ identyfikuje koszty działalności dla celów zarządczych;
‒ ustala próg rentowności dla działalności jedno- i wieloasortymentowej.
Zarządza finansami ‒ omawia zasady tworzenia budżetu;
‒ szacuje wartość pieniądza w czasie w zależności od źródła finansowania.

 

Metody stosowane w walidacji
Do weryfikacji efektów uczenia się wskazanych dla kwalifikacji stosuje się następujące metody: test wiedzy lub studium przypadku. Przez test wiedzy rozumie się test jednokrotnego wyboru. Przez studium przypadku rozumie się zadanie pisemne polegające na wykonaniu obliczeń, interpretacji wyników, wskazaniu ujęcia w ewidencji itp.

 

Sposób prowadzenia walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne niezbędne do prawidłowego prowadzenia walidacji
Instytucja prowadząca walidację zapewnia pomieszczenie umożliwiające osobom, które przystąpiły do walidacji, samodzielną pracę.
W trakcie weryfikacji osoby przystępujące do walidacji:

  • mogą wykonywać obliczenia na kalkulatorze biurowym;
  • mogą korzystać z aktów prawnych bez komentarza;
  • nie mogą korzystać z pomocy naukowych i materiałów dydaktycznych;
  • nie mogą korzystać z urządzeń mobilnych.

Weryfikacja jest przeprowadzana w formie pisemnej w sposób zapewniający anonimowość arkuszy weryfikacyjnych kandydatów przystępujących do weryfikacji. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest inna forma weryfikacji uwzględniająca potrzeby osób niepełnosprawnych.
Instytucja certyfikująca zapewnia wsparcie osobie przystępującej do walidacji w zakresie identyfikowania posiadanych efektów uczenia się. Wsparcie w zakresie identyfikowania można prowadzić dowolnymi metodami.

 

Certyfikat
Dokumentem potwierdzającym nadanie kwalifikacji rynkowej jest certyfikat, który jest ważny 3 lata od daty jego wystawienia.

Warunkiem przedłużenia certyfikatu jest złożenie:

  • oświadczenia o uczestniczeniu w zajęciach edukacyjnych dotyczących zagadnień opisanych w kwalifikacji (łącznie co najmniej 36 godzin zegarowych w okresie 3 lat od daty wystawienia certyfikatu albo jego przedłużenia) lub oświadczenia o wykonywaniu pracy zarobkowej, w której jest wykorzystywana kwalifikacja (przez okres 18 miesięcy w okresie 3 lat od daty wystawienia certyfikatu albo jego przedłużenia), lub dokumentów świadczących o pracy dydaktycznej w zakresie będącym przedmiotem kwalifikacji (w wymiarze nie krótszym niż 16 godzin lekcyjnych w okresie 3 lat od daty wystawienia certyfikatu albo jego przedłużenia); powyższe okresy mogą podlegać, w ujęciu procentowym proporcjonalnym do wskazanego okresu, sumowaniu; oświadczenia mogą być wyrywkowo weryfikowane poprzez przedstawienie odpowiednich dokumentów;
  • wniosku o przedłużenie ważności certyfikatu nie później niż w okresie 3 miesięcy przed dniem zakończenia jego ważności.