Osoba ubiegająca się o certyfikat potwierdzający kwalifikację "Wspomaganie obsługi procesów księgowych" musi być przygotowana do wykonywania prostych, podstawowych i typowych zadań, dotyczących dokumentowania i ewidencjonowania operacji gospodarczych w zakresie rozrachunków (w tym z tytułu wynagrodzeń i związanych z nimi rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz urzędem skarbowym), księgowości materiałowo-towarowej, aktywów pieniężnych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, kapitałów, a także przychodów i kosztów.

 

Zestawy efektów uczenia się

Zestaw 1. Dokumentowanie i ewidencjonowanie podstawowych, typowych operacji gospodarczych zgodnie z przepisami o rachunkowości
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Ujmuje operacje gospodarcze w księgach rachunkowych ‒ omawia zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych;
‒ rozpoznaje operacje gospodarcze oraz określa zasady ich dokumentowania;
‒ ewidencjonuje operacje gospodarcze w księgach rachunkowych;
‒ wskazuje sposoby korygowania błędnych zapisów w księgach rachunkowych
Identyfikuje dowody księgowe ‒ rozróżnia dowody księgowe;
‒ klasyfikuje dowody księgowe i omawia ich cechy jakościowe, zgodnie z przepisami o rachunkowości.
Sporządza i weryfikuje dowody księgowe ‒ dobiera wzory dowodów księgowych do operacji gospodarczych;
‒ wypełnia dowody księgowe;
‒ weryfikuje poprawność formalną i rachunkową dowodów księgowych;
‒ wskazuje sposoby poprawiania błędów w dowodach księgowych.
Wykonuje czynności związane z zamknięciem ksiąg rachunkowych ‒ wycenia podstawowe składniki aktywów i pasywów na dzień bilansowy;
‒ ustala salda końcowe kont bilansowych;
‒ ustala obroty kont wynikowych i wynik finansowy;
‒ opisuje konstrukcję zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz zestawienia sald kont ksiąg pomocniczych.

 

Zestaw 2. Sporządzanie bilansu oraz rachunku zysku i strat dla jednostek, w których występują jedynie podstawowe, typowe operacje gospodarcze
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Przyporządkowuje obroty kont wynikowych do odpowiednich pozycji rachunku zysków i strat ‒ omawia prezentację przychodów, kosztów i podatku dochodowego bieżącego w rachunku zysków i strat;
‒ przypisuje obroty kont wynikowych do odpowiednich pozycji rachunku zysków i strat.
Przyporządkowuje salda kont do odpowiednich pozycji w bilansie ‒ omawia poszczególne pozycje bilansu;
‒ przypisuje salda końcowe kont bilansowych do odpowiednich pozycji bilansu.

 

Metody stosowane w walidacji
Do weryfikacji efektów uczenia się wskazanych dla kwalifikacji stosuje się następujące metody: test wiedzy lub studium przypadku. Przez test wiedzy rozumie się test jednokrotnego wyboru. Przez studium przypadku rozumie się zadanie pisemne polegające na wykonaniu obliczeń, interpretacji wyników, wskazaniu ujęcia w ewidencji itp.

 

Sposób prowadzenia walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne niezbędne do prawidłowego prowadzenia walidacji
Instytucja prowadząca walidację zapewnia pomieszczenie umożliwiające osobom, które przystąpiły do walidacji, samodzielną pracę.
W trakcie weryfikacji osoby przystępujące do walidacji:

  • mogą wykonywać obliczenia na kalkulatorze biurowym;
  • mogą korzystać z aktów prawnych bez komentarza;
  • nie mogą korzystać z pomocy naukowych i materiałów dydaktycznych;
  • nie mogą korzystać z urządzeń mobilnych.

Weryfikacja jest przeprowadzana w formie pisemnej w sposób zapewniający anonimowość arkuszy weryfikacyjnych kandydatów przystępujących do weryfikacji. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest inna forma weryfikacji uwzględniająca potrzeby osób niepełnosprawnych.
Instytucja certyfikująca zapewnia wsparcie osobie przystępującej do walidacji w zakresie identyfikowania posiadanych efektów uczenia się. Wsparcie w zakresie identyfikowania można prowadzić dowolnymi metodami.

 

Certyfikat

Dokumentem potwierdzającym nadanie kwalifikacji rynkowej jest certyfikat, który jest ważny 5 lat od daty jego wystawienia.

Warunkiem przedłużenia certyfikatu jest złożenie:

  • oświadczenia o uczestniczeniu w zajęciach edukacyjnych dotyczących zagadnień opisanych w kwalifikacji (łącznie co najmniej 40 godzin zegarowych w okresie 5 lat od daty wystawienia certyfikatu albo jego przedłużenia) lub oświadczenia o wykonywaniu pracy zarobkowej, w której jest wykorzystywana kwalifikacja (przez 30 miesięcy w okresie 5 lat od daty wystawienia certyfikatu albo jego przedłużenia) lub oświadczenia o pracy dydaktycznej w zakresie kwalifikacji (w wymiarze 24 godzin lekcyjnych w okresie 5 lat od daty wystawienia certyfikatu albo jego przedłużenia); powyższe okresy mogą podlegać, w ujęciu procentowym proporcjonalnym do wskazanego okresu, sumowaniu;
    oświadczenia mogą być wyrywkowo weryfikowane poprzez przedstawienie odpowiednich dokumentów;
  • wniosku o przedłużenie ważności certyfikatu nie później niż w okresie 3 miesięcy przed dniem zakończenia jego ważności.
close