Osoba chcąca uzyskać kwalifikację rynkową "Obsługa procesów księgowych" musi być przygotowana do wykonywania zadań dotyczących samodzielnego dokumentowania i ewidencjonowania powszechnie występujących operacji gospodarczych w zakresie:

aktywów pieniężnych, rozrachunków, rzeczowych aktywów obrotowych, rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych do działalności operacyjnej, aktywów i zobowiązań finansowych, rezerw, kapitałów własnych, rozliczeń międzyokresowych, przychodów i kosztów podstawowej działalności operacyjnej (w różnych wariantach ewidencyjnych), pozostałych przychodów i kosztów, przychodów i kosztów finansowych, ustalania i podziału wyniku finansowego. (...)

Weryfikować własne i obce dowody księgowe. Ewidencjonować operacje gospodarcze w księgach rachunkowych oraz wykonywać czynności prowadzące do zamknięcia ksiąg rachunkowych.

 

Zestawy efektów uczenia się

Zestaw 1. Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych powszechnie występujących (z wyłączeniem operacji o dużej złożoności np. inwestycje rzeczowe i finansowe, leasing, kontrakty długoterminowe, odroczony podatek dochodowy, aporty), z uwzględnieniem przepisów o rachunkowości, prawa podatkowego, cywilnego, pracy i ubezpieczeń społecznych
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Kwalifikuje operacje gospodarcze do ujęcia w księgach rachunkowych i dokonuje ich ewidencji, stosując zasady (politykę) rachunkowości jednostki ‒ ewidencjonuje operacje gospodarcze w księgach rachunkowych, przyporządkowując je do właściwych okresów sprawozdawczych, z punktu widzenia przepisów o rachunkowości, prawa podatkowego, a także prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
‒ wskazuje sposoby korygowania błędnych zapisów w księgach rachunkowych;
‒ ustala i ujmuje w księgach rachunkowych podatek dochodowy;
‒ omawia zasady przeprowadzania inwentaryzacji i rozliczania różnic inwentaryzacyjnych;
‒ rozpoznaje skutki zdarzeń gospodarczych w zakresie podatku od towarów i usług;
‒ rozpoznaje skutki zdarzeń gospodarczych w zakresie podatku dochodowego bieżącego z działalności gospodarczej.
Weryfikuje dowody księgowe ‒ weryfikuje poprawność formalną i rachunkową dowodów księgowych;
‒ wskazuje sposoby poprawiania błędów w dowodach księgowych.
Kalkuluje koszt wytworzenia produktu ‒ omawia metody kalkulacji kosztów, np.: podziałową prostą, podziałową ze współczynnikami, doliczeniową;
‒ oblicza jednostkowy koszt wytworzenia wyrobu gotowego i produktu niezakończonego.
Wykonuje czynności związane z zamknięciem ksiąg rachunkowych ‒ wycenia składniki aktywów i pasywów na dzień bilansowy;
‒ ustala salda końcowe kont bilansowych;
‒ ustala obroty kont wynikowych i wynik finansowy.

 

Zestaw 2. Sporządzanie sprawozdania finansowego jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji, a także organizacji pozarządowych działających w oparciu o przepisy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie obejmującego bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Przyporządkowuje obroty kont wynikowych do odpowiednich pozycji rachunku zysków i strat ‒ omawia prezentację przychodów, kosztów i podatku dochodowego bieżącego w rachunku zysków i strat;
‒ przypisuje obroty kont wynikowych do odpowiednich pozycji rachunku zysków i strat.
Przyporządkowuje salda kont do odpowiednich pozycji w bilansie ‒ omawia poszczególne pozycje bilansu;
‒ przypisuje salda końcowe kont bilansowych do odpowiednich pozycji bilansu.
Identyfikuje i omawia zakres ujawnień w informacji dodatkowej ‒ opisuje konstrukcję informacji dodatkowej;
‒ omawia ujawnienia prezentowane w informacji dodatkowej.

 

Metody stosowane w walidacji
Do weryfikacji efektów uczenia się wskazanych dla kwalifikacji stosuje się następujące metody: test wiedzy lub studium przypadku. Przez test wiedzy rozumie się test jednokrotnego wyboru. Przez studium przypadku rozumie się zadanie pisemne polegające na wykonaniu obliczeń, interpretacji wyników, wskazaniu ujęcia w ewidencji itp.

 

Sposób prowadzenia walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne niezbędne do prawidłowego prowadzenia walidacji
Instytucja prowadząca walidację zapewnia pomieszczenie umożliwiające osobom, które przystąpiły do walidacji, samodzielną pracę.
W trakcie weryfikacji osoby przystępujące do walidacji:

  • mogą wykonywać obliczenia na kalkulatorze biurowym;
  • mogą korzystać z aktów prawnych bez komentarza;
  • nie mogą korzystać z pomocy naukowych i materiałów dydaktycznych;
  • nie mogą korzystać z urządzeń mobilnych.

Weryfikacja jest przeprowadzana w formie pisemnej w sposób zapewniający anonimowość arkuszy weryfikacyjnych kandydatów przystępujących do weryfikacji. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest inna forma weryfikacji uwzględniająca potrzeby osób niepełnosprawnych.
Instytucja certyfikująca zapewnia wsparcie osobie przystępującej do walidacji w zakresie identyfikowania posiadanych efektów uczenia się. Wsparcie w zakresie identyfikowania można prowadzić dowolnymi metodami.

 

Certyfikat

Dokumentem potwierdzającym nadanie kwalifikacji rynkowej jest certyfikat, który jest ważny 5 lat od daty jego wystawienia.

Warunkiem przedłużenia certyfikatu jest złożenie:

  • oświadczenia o uczestniczeniu w zajęciach edukacyjnych dotyczących zagadnień opisanych w kwalifikacji (łącznie co najmniej 40 godzin zegarowych w okresie 5 lat od daty wystawienia certyfikatu albo jego przedłużenia) lub oświadczenia o wykonywaniu pracy zarobkowej, w której jest wykorzystywana kwalifikacja (przez okres 30 miesięcy w okresie 5 lat od daty wystawienia certyfikatu albo jego przedłużenia) lub oświadczenia o pracy dydaktycznej w zakresie uzyskanej kwalifikacji (w wymiarze 24 godzin lekcyjnych w okresie 5 lat od daty wystawienia certyfikatu albo jego przedłużenia); powyższe okresy mogą podlegać, w ujęciu procentowym proporcjonalnym do wskazanego okresu, sumowaniu; oświadczenia mogą być wyrywkowo weryfikowane poprzez przedstawienie odpowiednich dokumentów;
  • wniosku o przedłużenie ważności certyfikatu nie później niż w okresie 3 miesięcy przed dniem zakończenia jego ważności.
close