Perspektywa właścicieli-kierowników, księgowych i menadżerów

To małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) tworzą znaczącą większość w całościowej liczbie firm i wytwarzają większość produktu krajowego brutto (PKB) w sektorze prywatnym mając zatem kluczowe znaczenie dla gospodarki i społeczeństwa UE. Badanie może przysporzyć pewności i zaufania do MŚP dzięki wzmocnieniu wiarygodności ich opublikowanych sprawozdań finansowych.

Przez wiele lat badanie MŚP było niwelowane w całej Europie. Komisja Europejska (KE) nieubłaganie podnosiła progi badania a Państwa Członkowskie wprowadzały lub modyfikowały zwolnienia z badania w połączeniu z tymi wyższymi progami. Niniejszy raport dotyczy opinii MŚP na temat korzyści płynących z badania oraz uwzględnia inne ostatnio zebrane ankiety i raporty na ten temat.

Próbka respondentów jest jednak w pewnym  sensie nie w pełni reprezentatywna i należy zachować ostrożność przy intepretowaniu  wniosków ankiety. Tym niemniej dowody sugerują, że MŚP postrzegają badanie za posiadające różne korzyści wykraczające poza  główny  cel badania, którym jest zapewnienie atestacji dla opublikowanych informacji finansowych. Zebrane dowody  mają potencjalnie znaczące implikacje dla regulatorów,  określających politykę i tworzących standardy, oraz biegłych rewidentów. Komisji Europejskiej oraz krajowym regulatorom mogą sugerować, iż byli nadgorliwi w dążeniu do zwolnienia małych firm z badania, podnosząc progi badania w ramach zdejmowania obciążeń regulacyjnych z MŚP.

Regulatorzy mogą zechcieć ponownie ocenić występowanie i zakres progów badania, biorąc pod uwagę potencjalne ryzyka dla gospodarki oraz interesu publicznego.  Ustanowienie progów zasługuje na solidną ocenę zarówno korzyści jak i kosztów badania  dla MŚP. I wreszcie, jeśli MŚP mają silne pragnienie skorzystania z doradztwa  biegłego rewidenta  w ramach badania, może to wymagać zmodyfikowania standardów badania  i etyki w celu  umożliwienia biegłym rewidentom  MŚP udzielania  określonych rodzajów porad w  toku zlecenia badania.