Pandemia COVID-19 stanowi jedno z największych wyzwań dla rządów w perspektywie minionego stulecia. Pomimo bezprecedensowych interwencji finansowych wdrożonych  przez rządy na całym świecie, finanse publiczne będą odczuwać skutki pandemii zarówno w perspektywie krótko jak i długoterminowej.

Aby pomóc rządom oraz innymi interesariuszom zrozumieć wpływ interwencji rządowych w różnych okresach, IFAC wraz z Uniwersytetem Nauk Stosowanych w Zurychu (ZHAW) oraz we współpracy z Radą Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego (IPSASB) opracowały narzędzie do oceny interwencji rządowych w reakcji na pandemię COVID-19.

Narzędzie to umożliwia  ocenę skutków gospodarczych zarówno bieżących jak i  planowanych inicjatyw i można z niego skorzystać niezależnie od tego, jakie systemy księgowe dla sektora publicznego obowiązują w danym kraju.

Zawartość narzędzia:

  • proces opisany krok po kroku, dzięki któremu można ocenić, wycenić i poinformować o różnych rodzajach interwencji rządowych w czasach pandemii oraz
  • przegląd etapów dochodzenia do stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości sektora publicznego (IPSAS) opartych o zasadę memoriału.

IFAC i ZHAW są zaangażowane w propagowanie i wspieranie silnego zarządzania finansami publicznymi w gospodarkach na całym świecie. Opracowane przez IFAC i ZHAW narzędzie jest jedną z prób wspierania przyjęcia IPSAS i rachunkowości memoriałowej w sektorze publicznym.

Zródło:

https://www.ifac.org/knowledge-gateway/supporting-international-standards/discussion/covid-19-intervention-assessment-tool