Mężowie Zaufania Fundacji MSSF (IFRS Foundation) opublikowali dokument konsultacyjny, którego celem jest udzielnie odpowiedzi na pytanie o zapotrzebowanie na globalne standardy zrównoważonego rozwoju, a jeśli okaże się, że to zapotrzebowanie jest znaczące, czy Fundacja może przyczynić się do ich opracowania.

Fundacja MSSF powstała w celu opracowania powszechnie uznanych, globalnych standardów rachunkowości. Realizuje swój cel, wydając Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), które są stosowane przy sporządzaniu sprawozdań finansowych w ponad 140 systemach prawnych. Mężowie Zaufania odpowiadają za strategiczne zarządzanie Fundacją, a także nadzorowanie Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, która opracowuje MSSF.

W związku z rosnącym znaczeniem zagadnień środowiskowych, społecznych i zarządczych (environmental, social and governance – ESG), coraz większą presją na wprowadzanie sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju i potrzebą jej standaryzacji, Mężowie Zaufania Fundacji MSSF poszukują obecnie opinii interesariuszy na temat potrzeby wprowadzenia globalnych standardów zrównoważonego rozwoju i oceny roli Fundacji w procesie ich tworzenia.

W dokumencie konsultacyjnym wskazano możliwy sposób, za pomocą którego Fundacja może przyczynić się do rozwoju globalnych standardów zrównoważonego rozwoju, tj. poprzez poszerzenie swoich obecnych kompetencji poza opracowywanie MSSF i wykorzystanie wieloletniego doświadczenia w tworzeniu międzynarodowych standardów.

Jedną z możliwości byłoby powołanie przez Fundację nowego organu tj. Rady Standardów Zrównoważonego Rozwoju, która mogłaby działać równolegle z Radą Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB) w tej samej trójstopniowej strukturze zarządzania, korzystać z istniejącej infrastruktury oraz współpracować z innymi podmiotami w zakresie zrównoważonego rozwoju, koncentrując się początkowo na kwestiach związanych z klimatem.

W dokumencie konsultacyjnym określono krytyczne czynniki sukcesu przy powoływaniu nowej rady, za które uznano: uzyskanie wystarczającego wsparcia ze strony władz publicznych i uczestników rynku, współpracę z organizacjami regionalnymi w celu osiągnięcia globalnej spójności i zmniejszenia złożoności środowiska sprawozdawczości, osiągnięcie odpowiedniego poziomu finansowania oraz zachowanie obecnej misji Fundacji MSSF.

Swoje poparcie dla przedstawionej propozycji wyraziło kierownictwo IFAC. W piśmie do Fundacji MSSF napisano: „w odpowiedzi na podstawowe kwestie, czy istnieje potrzeba opracowania uznawanych na całym świecie standardów sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, i czy Fundacja MSSF powinna odgrywać wiodącą rolę poprzez powołanie Rady Standardów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainability Standards Board) – IFAC, opierając się na opiniach szerokiej grupy interesariuszy, uważa, że odpowiedź brzmi „tak””.

Zagadnienia zrównoważonego rozwoju i standardów sprawozdawczości, dotyczących omawianego obszaru, będą przedmiotem dalszych dyskusji i rozważań interesariuszy na całym świecie.

https://www.ifrs.org/news-and-events/2020/09/ifrs-foundation-trustees-consult-on-global-approach-to-sustainability-reporting/

close