Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji (Responding to Non-compliance with Laws and Regulations, NOCLAR) to międzynarodowy standard etyki dla zawodowych księgowych. Po raz pierwszy standard wyznacza ramy, którymi powinni kierować się księgowi, gdy dowiedzą się o potencjalnym czynie zabronionym, którego dopuścił się ich klient lub pracodawca.

Standard dotyczy wszystkich kategorii zawodowych księgowych, w tym biegłych rewidentów, księgowych wykonujących wolny zawód oraz zatrudnionych w: prywatnych przedsiębiorstwach, jednostkach publicznych, edukacyjnych i organizacjach pozarządowych.

Dokument porusza kwestie naruszeń przepisów prawa i regulacji, takich jak korupcja i łapownictwo, pranie brudnych pieniędzy, naruszenia w zakresie podatków, produktów i usług finansowych, ochrony środowiska, zdrowia publicznego i bezpieczeństwa.
Nowy standard przedstawia jasną ścieżkę postępowania, jak ujawnić wiedzę o możliwości naruszenia odpowiednim władzom bez naruszania tajemnicy informacji, którą jest związany zawodowy księgowy. Zwraca również uwagę na rolę księgowych na wyższym szczeblu hierarchii w promowaniu kultury przestrzegania przepisów prawa i regulacji oraz zapobiegania naruszeniom w organizacji.

close