Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej (KE) Valdis Dombrovskis zwrócił się do prezesa zarządu Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG) z prośbą o pomoc merytoryczną, w której upoważnia EFRAG do podjęcia prac mających na celu opracowanie unijnych standardów sprawozdawczości niefinansowej w związku z aktualizacją dyrektywy w sprawie sprawozdawczości niefinansowej (NFRD[1]).

Wiceprzewodniczący KE zaproponował także rozważenie zmian w zarządzaniu i finansowaniu EFRAG, mając na uwadze możliwe zaangażowanie EFRAG w opracowanie ww. standardów.

W dniu 27 maja 2020 r. KE przyjęła zaktualizowany program prac, który przewiduje publikację wniosku ustawodawczego dotyczącego aktualizacji dyrektywy w sprawie sprawozdawczości niefinansowej (NFRD) w pierwszym kwartale 2021 r. Za jeden z możliwych sposobów zwiększenia porównywalności, wiarygodności i przydatności informacji niefinansowych ujawnianych przez przedsiębiorstwa uznano stosowanie przez nie wspólnego zestawu standardów sprawozdawczości niefinansowej. Standardy te mają ułatwić pozyskiwanie informacji niefinansowych, ich egzekwowanie oraz digitalizację za pomocą taksonomii i ustrukturyzowanych danych.

KE upoważniła EFRAG do podjęcia prac przygotowawczych związanych z opracowaniem ewentualnych unijnych standardów sprawozdawczości niefinansowej, ale nie podjęła jeszcze żadnej decyzji co do przyszłej roli tych standardów, o ile w ogóle taką rolę odegrają w kontekście zbliżającej się aktualizacji NFRD. Prace przygotowawcze, mające między innymi określić treść i strukturę europejskich standardów sprawozdawczości niefinansowej, pozwolą na ich szybkie przyjęcie i wdrożenie, jeśli taka będzie decyzja Komisji Europejskiej.

Prace przygotowawcze, które zrealizuje wielostronna Grupa Zadaniowa wyłoniona przez Grupę Sterującą Europejskiego Laboratorium Sprawozdawczości @ EFRAG (Laboratorium Europejskie)[2], będą sfinalizowane na początku 2021 r. Pierwszy raport z przebiegu prac zostanie opublikowany pod koniec października 2020 r. Wkrótce zostanie ogłoszony nabór kandydatów do Grupy Zadaniowej.

Jean-Paul Gauzès, prezes zarządu EFRAG, a zarazem przewodniczący Grupy Sterującej Laboratorium Europejskiego, z zadowoleniem przyjął upoważnienie otrzymane z Komisji Europejskiej i powiedział że „EFRAG jest zaszczycona zaufaniem, które wyraża prośba KE o podjęcie tego ważnego, pierwszego kroku w kierunku ewentualnego opracowania europejskich standardów sprawozdawczości niefinansowej. KE wzięła pod uwagę ugruntowaną reputację EFRAG i kluczową rolę jaką odgrywa w opracowywaniu standardów sprawozdawczości finansowej oraz zaangażowanie EFRAG w obszarze sprawozdawczości niefinansowej za pośrednictwem Europejskiego Laboratorium”.

 

[1] https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/company-reporting/non-financial-reporting_en#review

[2] Europejskiego Laboratorium Sprawozdawczości @ EFRAG (Laboratorium Europejskie) powstało w 2018 r. W lutym 2020 r. Europejskie Laboratorium Sprawozdawczości opracowało pierwszy raport nt. dobrych praktyk sprawozdawczych dotyczących klimatu.