Wysoka niepewność gospodarcza wpływa na niemal każdą działalność, w tym na małe i średnie firmy księgowe oraz na ich klientów będących małymi i średnimi przedsiębiorstwami.

Członkowie Grupy Doradczej IFAC ds. małych i średnich firm księgowych zwrócili uwagę na niektóre z obecnych wyzwań, przed którymi stoją firmy księgowe na całym świecie. Należą do nich  między innymi:

 • planowanie sukcesji,
 • kryzys zatrudnienia i duża rotacja pracowników,
 • przeciążenie pracą i zarządzanie wypaleniem personelu,
 • zatory w pracy w związku z mniejszą liczbą absolwentów podejmujących zawód,
 • zmagania z powrotem do środowiska pracy biurowej po dwóch lub więcej latach pracy w środowisku wirtualnym,
 • nadążanie za zmianami wynikającymi z cyfryzacji oraz zarządzanie ryzykiem cybernetycznym,
 • działania militarne (w Europie Wschodniej) wpływające na biznes,
 • kryzys środowiska naturalnego,
 • inflacja i rosnące koszty, w tym wzrost stawek podatkowych,
 • problemy z łańcuchem dostaw,
 • pranie brudnych pieniędzy i korupcja,
 • niestabilność polityczna,
 • przejście w kierunku usług doradczych i zapewnienie odpowiednich umiejętności, aby móc obsłużyć klientów,
 • podejmowanie dużych zleceń przez mniejsze firmy, do których wykonania mogą nie mieć kwalifikacji,
 • wysokie koszty oprogramowania stawiające mniejsze firmy w niekorzystnej sytuacji technologicznej.

Grupa doradcza ds. małych i średnich firm księgowych po przeanalizowaniu ankiet zauważyła, że do najważniejszych problemów należą: znalezienie i zatrzymanie wykwalifikowanego personelu, przestrzeganie standardów i przepisów oraz nadążanie za zmianami technologicznymi oraz  zarządzanie powiązanymi z tym kosztami.

 

Przekształcanie wyzwań w szanse

Podczas sesji dyskusyjnych Grupa doradcza ds. małych i średnich firm księgowych omawiała, jak przekształcić niektóre z kluczowych wyzwań w szanse.

Jedną z istotnych  kwestii jest przyciąganie i zatrzymywanie talentów. Wśród działań mających pomóc w rekrutacji jest m.in. organizowanie spotkań w lokalnych szkołach oraz uczestnictwo w uniwersyteckich targach kariery. Niektóre firmy stosują programy letnich staży, aby móc  zidentyfikować talenty na wczesnym etapie i zawczasu pozyskiwać nowych pracowników. Wraz ze wznowieniem pracy stacjonarnej w biurach, niektóre firmy odkrywają, że zaoferowanie elastycznych warunków pracy, zwłaszcza w przypadku młodszych pracowników, jest dobrym sposobem na ich zatrzymanie. Programy mentoringu stały się również bardziej powszechne w firmach i mogą pomóc w zatrzymaniu pracowników. W niektórych krajach większe obciążenie pracą przy niedoborze siły roboczej spowodowało wzrost outsourcingu. Firmy stają się również bardziej kreatywne w swoich strategiach marketingowych i  stosują do rekrutacji media społecznościowe.

Ponieważ niektóre kraje oferują znaczące programy pomocy gospodarczej dla firm, związana z tym sprawozdawczość staje się coraz powszechniejszą usługą realizowaną przez firmy księgowe, co stwarza dodatkowe możliwości świadczenia zarówno usług dotyczących zgodności z przepisami, jak i doradztwa na rzecz podmiotów rządowych i podmiotów otrzymujących państwowe fundusze.

Nadal można obserwować znaczący wzrost usług doradczych, co daje ogromne możliwości firmom księgowym, ponieważ stały się one zaufanymi doradcami biznesowymi w niezwykle trudnych czasach. Jeden z członków Grupy doradczej zasugerował, żeby firmy księgowe wysłały ankietę do swoich obecnych klientów, aby się dowiedzieć, jakie mogą być ich dodatkowe potrzeby – co mogłoby zaowocować sprecyzowaniem potrzeb dodatkowych usług doradczych.

Niektóre firmy księgowe współpracują z innymi firmami i specjalistami, w tym osobami niebędącymi księgowymi, aby móc świadczyć dodatkowe usługi doradcze. Ta oferta dodatkowych usług może  obejmować m.in.:

 • planowanie spadkowe,
 • usługi planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP),
 • wycenę i śledzenie ukrytego majątku w sprawach rozwodowych,
 • współpracę z innymi firmami w celu pomocy klientom w ocenie zasadności ubiegania się o dotacje rządowe i programy pożyczkowe,
 • usługi wirtualnego dyrektora finansowego,
 • szkolenia z zakresu księgowości i podatków jako usługa,
 • outsourcing i przeprojektowanie procesów biznesowych,
 • zgodność z zasadami i przepisami związanymi z Covid,
 • fuzje i przejęcia oraz restrukturyzacje,
 • kryminalistykę cyfrową.

Skutki zmian klimatycznych, w tym częstsze i bardziej niszczycielskie zjawiska pogodowe, stwarzają coraz większe zagrożenia fizyczne na całym świecie, ale mogą również stymulować rozwój usług z zakresu zrównoważonego rozwoju. Zrównoważony rozwój i związana z nim problematyka oferuje firmom księgowym możliwości przyciągania klientów do korzystania z  oferty usług w tym obszarze; niektóre firmy same zaczynają szkolić się w tej dziedzinie a inne zatrudniają osoby niebędące księgowymi jako ekspertów merytorycznych.

Inflacja i rosnące koszty mogą być okazją do rozmowy z klientami o opłatach. Niektóre firmy odnotowują niższe marże z tytułu usług związanych z przestrzeganiem zgodności, co może skłonić je do ponownego przemyślenia swoich modeli biznesowych. Mogą skorzystać z  możliwości usprawnienia usług  poprzez wykorzystanie zautomatyzowanych narzędzi i technik w celu obniżenia ich kosztów.

Tendencja do konsolidacji wśród firm księgowych ma ważne implikacje. Chociaż niektórzy mogą postrzegać ten trend jako daleki od ideału, może on skutkować obniżeniem ogólnych kosztów operacyjnych i możliwością rozszerzenia oferty usług firmowych.

 

Streszczenie

Mimo iż obecne otoczenie regulacyjne i gospodarcze nadal stawia wyzwania, niektóre firmy sektora księgowego chętnie podejmują zmiany i próbują przekształcić niektóre z tych wyzwań w możliwości. Firmy, które potrafią przyjąć otwarte podejście do zmian, odkrywają, że wciąż są w stanie się rozwijać a nawet prosperować.

 

Monica Foerster,

przewodnicząca Grupy Doradczej IFAC ds. małych i średnich firm księgowych

https://www.ifac.org/knowledge-gateway/preparing-future-ready-professionals/discussion/turning-challenges-opportunities-perspectives-small-and-medium-accounting-practices