1. Informacje ogólne
  1. Logo Biura rachunkowego zrzeszonego w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce stanowi wartość niematerialną Stowarzyszenia, a przez jego używanie biuro podnosi swoją rangę i wiarygodność.
  2. Wizerunek to przede wszystkim gwarancja rzetelności
   i zaufania wśród księgowych, a także potwierdzenie tradycji i renomy. Prezentowana tożsamość wizualna buduje trwały obraz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, a przynależność do niego czyni biuro rozpoznawalnym oraz podnosi społeczną świadomość jego użyteczności i działalności.
  3. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jest wyłącznym właścicielem  słowno-graficznego znaku towarowego (dalej Logo BR SKwP) oraz materiałów wizualnych.
  4. Logo BR SKwP jest prawnie chronione i korzystanie z niego w sposób inny niż określony w poniższych wytycznych narusza prawa SKwP.

 

 1. Materiały wizualne
  1. W skład materiałów wizualnych wchodzą:
   1. logo BR SKwP;
   2. wizytówka;
   3. papier firmowy;
   4. baner do stopki email;
   5. tło na profil Facebook;
   6. ulotka/ alert;
   7. inne;
  2. Logo BR SKwP ma formę „zamkniętą” – znak ma formę okrągłej pieczęci opatrzonej napisem „biuro rachunkowe zrzeszone w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce”.
  3. Logo powinno być przedstawione z zachowaniem jego oryginalnej formy, wymiarów, proporcji, kolorystyki i nie może być w żaden sposób modyfikowane.
  4. Logo powinno być zawsze przedstawiane jako odrębny element.
  5. Logo nie może znajdować się w pobliżu innych odwracających uwagę wzorów lub elementów wydruku.
  6. Żadne logo, ani element tożsamości wizualnej nie mogą być stosowane w połączeniu
   z logo bez zachowania odpowiedniego obszaru ochronnego.
  7. Możliwe warianty Logo BR SKwP, kolorystyka i obszar ochronny, zgodne z Systemem Identyfikacji Wizualnej, podane są w księdze znaku załączonej do niniejszych wytycznych.

 

 1. Korzystanie z Logo BR SKwP i pozostałych materiałów wizualnych
  1. Korzystanie z Logo BR SKwP oraz pozostałych materiałów określonych w ust. 2 pkt 1, jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:
  2. właściciel biura rachunkowego w przypadku biura rachunkowego prowadzonego w  ramach indywidualnej działalności gospodarczej lub przynajmniej jeden ze wspólników w przypadku spółki cywilnej jest członkiem zwyczajnym, a w przypadku spółek prawa handlowego i innych form prawnych biuro rachunkowe jest członkiem wspierającym SKwP;
  3. biuro rachunkowe jest sygnatariuszem Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości;
  4. biuro rachunkowe w momencie składania wniosku o posługiwanie się logotypem posiada ważną polisę ubezpieczenia OC w zakresie zgodnym z usługami biura (OC obowiązkowe oraz polisy dodatkowe);
  5. Logo BR SKwP może być umieszczane w miejscach związanych z prezentacją nazwy biura rachunkowego (tablica informacyjna, billboard, materiały informacyjne, korespondencja itp.).
  6. Do Logo BR SKwP umieszczanego na stronach internetowych, w mediach społecznościowych lub innych dokumentach elektronicznych powinien być dołączony link do strony internetowej SKwP: skwp.pl lub https://skwp.pl/biurarachunkowe/
  7. Logo BR SKwP nie może być stosowane celem zasugerowania – i w żaden sposób nie może wskazywać – że SKwP popiera, sponsoruje lub propaguje treść jakiegokolwiek dokumentu lub informacji.
  8. Zabrania się używania Logo BR SKwP w sposób: wprowadzający w błąd odbiorców, godzący w dobre imię i wizerunek SKwP lub prowadzący do deprecjacji znaków i obniżenia prestiżu SKwP.
  9. SKwP przysługuje prawo kontroli w zakresie prawidłowego wykorzystania Logo BR SKwP.
  10. SKwP zastrzega sobie prawo do cofnięcia udzielonego prawa do używania Logo BR SKwP. O odebraniu prawa osoba lub podmiot informowany jest niezwłocznie. Odebranie prawa do używania Logo BR SKwP nakłada na osobę lub podmiot obowiązek bezzwłocznej rezygnacji z używania Logo BR SKwP oraz wszystkich pozostałych materiałów wizualnych i usunięcia go ze wszystkich nośników, na których zostało umieszczone (strony internetowe, media społecznościowe i inne).
  11. Prawo do korzystania z Logo BR SKwP wygasa automatycznie w przypadku nie spełnienia warunków określonych w ust. 3 pkt 1.

 

 1. Przepisy końcowe
  1. Osoby i podmioty, które spełniają warunki określone w ust 3 pkt 1, mogą pobrać materiały wizualne po zalogowaniu się do Bazy Biur Rachunkowych SKwP.
  2. Pobranie materiałów wizualnych, o których mowa wyżej, jest możliwe, po uprzednim złożeniu wniosku elektronicznego dostępnego w bazie BR.

 

 

Załącznik

 

  1. Logo BR SKwP
  2. Wizytówka
  3. Papier firmowy
  4. Baner do stopki email
  5. Tło na profil Facebook
  6. Ulotka / alert
  7. Inne


   

close