Projekt z 9 listopada 2022 r. – ustawa z dnia …………………… 2022 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym