Projekt z dnia 27 kwietnia 2020 r. - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia … 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości