Projekt z dnia 20 listopada 2019 r. - rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia ... 2019 r. w sprawie sposobu przekazywania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników
danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane