Projekt z 8 grudnia 2022 r. – rozporządzenie z dnia …………………… 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych