Projekt z 3 lutego 2022 r. – rozporządzenie z dnia …………………… 2022 r.  w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych