Projekt z 3 listopada 2021 r. - rozporządzenie z dnia …………………… 2021 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

close