Projekt z 22 listopada 2021 r. - rozporządzenie z dnia …………………… 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług