Projekt z 15 września 2022 r. – rozporządzenie z dnia …………………… 2022 r.  o zmianie ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz niektórych innych ustaw