Regulamin

funkcjonowania Zespołu Ekspertów SKwP

 

§ 1

 1. Członkami Zespołu Ekspertów SKwP są członkowie zwyczajni, zwyczajni-dyplomowani księgowi bądź honorowi SKwP (zwani dalej „Członkami SKwP”) wpisani na Listę Ekspertów SKwP (zwaną dalej: ,,Listą”).
 2. Wpis na Listę jest nieodpłatny i następuje na czas odpowiadający aktualnej kadencji organów władz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (SKwP). Lista funkcjonuje do czasu utworzenia Listy w nowej kadencji, nie dłużej jednak niż przez trzy pełne miesiące kalendarzowe od upływu kadencji.
 3. Decyzję o wpisie na Listę oraz o skreśleniu z Listy podejmuje Prezydium Zarządu Głównego.
 4. Prezydium Zarządu Głównego może odmówić wpisu na Listę.
 5. Lista jest prowadzona wyłącznie w wersji elektronicznej przez Biuro Zarządu Głównego, a jej skrócona wersja jest prezentowana na stronie skwp.pl.
 6. Udostępniona na stronie internetowej informacja o członkach Zespołu Ekspertów SKwP (zwanych dalej „Ekspertami SKwP” lub w odniesieniu do poszczególnych członków „Ekspert SKwP”) obejmuje w szczególności:
  • imię i nazwisko Eksperta SKwP;
  • Oddział Okręgowy SKwP do którego Ekspert SKwP przynależy;
  • krótki biogram Eksperta SKwP;
  • specjalizację Eksperta SKwP np.: rachunkowość budżetowa; rachunkowość instytucji finansowych (banki, fundusze); rachunkowość spółdzielni mieszkaniowych; prawo podatkowe; kodeks spółek handlowych; kodeks cywilny; prawo przedsiębiorców itp.

 

§ 2

Członek SKwP ubiegający się o wpis na Listę, składa w tym celu wniosek (deklarację) o wpisanie na Listę w formie elektronicznej wraz z rekomendacją Oddziału Okręgowego SKwP, do którego przynależy i zgodą na przetwarzanie danych osobowych. SKwP nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych, przez osobę ubiegającą się o wpis.

 

§ 3

 1. Do podstawowych obowiązków Ekspertów SKwP należy współpraca z Koordynatorem Zespołu przy opiniowaniu aktów prawnych oraz uczestniczenie w wystąpieniach związanych ze zgłaszaniem problemów wynikających ze stosowania przepisów.
 2. Eksperci SKwP są zobowiązani do niezwłocznego poinformowania Biura Zarządu Głównego o:
  • zmianie danych kontaktowych, a także aktualizowanie informacji dotyczących przynależności do Oddziału Okręgowego SKwP oraz danych związanych z obszarem specjalizacji;
  • zamierzonej przerwie w wykonywaniu czynności przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

 

§ 4

Do podstawowych praw Ekspertów SKwP należy możliwość:

 1. posługiwania się określeniem: Ekspert SKwP;
 2. wypowiadania się w sprawach związanych z opiniowanymi aktami prawnymi oraz
  w zakresie stosowania obowiązujących przepisów w kanałach informacyjnych SKwP;
 3. uczestnictwa w charakterze eksperta w wydarzeniach organizowanych, współorganizowanych lub patronowanych przez SKwP.

 

§ 5

 1. Pracami Zespołu Ekspertów SKwP kieruje Koordynator Zespołu (zwany dalej „Koordynatorem”) powoływany przez Zarząd Główny.
 2. Do podstawowych zadań Koordynatora należy w szczególności:
  • koordynowanie i nadzorowanie pracy Ekspertów SKwP;
  • przydzielanie Ekspertom SKwP zadań związanych z procesem opiniowania aktów prawnych;
  • koordynowanie występowania do właściwych organów lub podmiotów w celu zgłaszania trudności w zakresie stosowania przepisów z obszarów prawa mających znaczenie dla księgowych;
  • współpraca z Biurem Zarządu Głównego w zakresie bieżącego monitorowania projektów aktów prawnych;
  • bieżąca współpraca z wyznaczonym pracownikiem Biura Zarządu Głównego
   w porządkowaniu otrzymanych opinii od członków Zespołu Ekspertów SKwP oraz
   w przygotowaniu odpowiedzi do opiniowanych aktów prawnych;
  • zgłaszanie Prezydium Zarządu Głównego inicjatyw w sprawach dotyczących usprawnienia procesu opiniowania aktów prawnych oraz działań mających na celu propagowanie stanowiska SKwP związanego z opiniowaniem aktów prawnych;
  • reprezentowanie Ekspertów SKwP w kontaktach z Prezydium Zarządu Głównego oraz Zarządem Głównym SKwP;
  • współpraca w zakresie opiniowania aktów prawnych z komisjami, radami i innymi gremiami funkcjonującymi w SKwP;
  • przygotowanie raz do roku i na koniec kadencji organów naczelnych SKwP (dla Zarządu Głównego) sprawozdania z działalności Zespołu Ekspertów SKwP, obejmujących w szczególności liczbę projektów aktów prawnych (bądź innych tego rodzaju materiałów, np. z Komisji Europejskiej, GUS) skierowanych przez instytucje zewnętrze do zaopiniowania przez SKwP, wraz z podaniem liczby wydanych opinii (stanowisk).
 3. Do zadań Prezydium Zarządu Głównego w zakresie współpracy z Koordynatorem należy w szczególności koordynowanie:
  • publicznych wystąpień lub wypowiedzi Ekspertów SKwP realizowanych na zlecenie SKwP,
  • udziału Ekspertów SKwP w pracach wynikających z przebiegu procesu legislacyjnego, w szczególności udziału w zespołach roboczych lub konferencjach uzgodnieniowych organizowanych przez właściwe ministerstwa.

 

§ 6

 1. Projekty aktów normatywnych (ustaw, rozporządzeń) i innych dokumentów, z dziedziny rachunkowości, podatków, szeroko rozumianych finansów, spraw kadrowo-płacowych, prawa oświatowego itp., przekazywane SKwP w ramach opiniowania, przez podmioty odpowiedzialne za ich opracowanie (najczęściej właściwego ministra), po ich zarejestrowaniu w Biurze Zarządu Głównego, przesyłane są pracownikowi odpowiedzialnemu za współpracę z Koordynatorem.
 2. W przypadku podjęcia przez Koordynatora decyzji o nieopiniowaniu projektu (np. projekt nie dotyczy obszarów zainteresowania SKwP, dotyczy zmian aktu prawnego o charakterze technicznym, porządkującym, albo czas jaki otrzymało SKwP na wydanie stanowiska do projektu uniemożliwia jego profesjonalne opracowanie, itp.), odpowiednia informacja w tym zakresie przekazywana jest do sekretariatu Prezesa Zarządu Głównego SKwP.
 3. W przypadku podjęcia przez Koordynatora decyzji o konieczności opiniowania Projektu, pracownik Biura, o którym jest mowa w ust. 1, jest odpowiedzialny za przygotowanie ostatecznego stanowiska (uwag) do projektu, uwzględniając stanowiska (uwagi) nadesłane przez Ekspertów SKwP oraz członków innych gremiów funkcjonujących w SKwP, mając na względzie wiążący termin dla SKwP na udzielenie odpowiedzi w zakresie opiniowanego projektu.
 4. Stanowisko, o którym mowa w ust. 3, jest konsultowane z Koordynatorem. W przypadku ewentualnej nieobecności Koordynatora, czynności w zastępstwie Koordynatora wykonuje wyznaczona przez niego osoba.
 5. Koordynator w możliwe krótkim terminie (mając w szczególności na względzie wskazany dla SKwP termin na zgłaszanie uwag do projektu) podejmuje decyzję akceptującą stanowisko, o którym mowa w ust. 3.
 6. Projekt odpowiedzi (stanowiska) zaakceptowany ostatecznie przez Koordynatora, przesyłany jest do sekretariatu Prezesa Zarządu Głównego SKwP.

 

§ 7

Za kierowanie pracami Zespołu Ekspertów SKwP Koordynatorowi przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie miesięczne w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia, określonego w odrębnych przepisach.

 

§ 8

 1. Ekspert SKwP może w każdym czasie zrezygnować z pracy w Zespole występując do Prezydium Zarządu Głównego z wnioskiem o skreślenie z Listy.
 2. Z wnioskiem o skreślenie Eksperta SKwP z Listy może wystąpić również Koordynator Zespołu.
 3. Poza sytuacją opisaną w ust. 1 i 2, Ekspert SKwP zostaje skreślony z Listy, gdy:
  • przestał być członkiem SKwP;
  • został prawomocnie skazany orzeczeniem sądu koleżeńskiego;
  • został prawomocnie skazany orzeczeniem sądu powszechnego (karnego);
  • dopuszcza się rażącego naruszenia przepisów niniejszej uchwały;
  • otrzymał cofnięcie rekomendacji ze strony właściwego Oddziału Okręgowego SKwP;
  • z innych ważnych przyczyn nie ma możliwości wykonywania czynności Eksperta SKwP.
 4. Datą skreślenia Eksperta SKwP z Listy jest data uchwały Prezydium Zarządu Głównego. Z dniem skreślenia z Listy, Ekspert SKwP traci prawo do posługiwania się tytułem (określeniem) Ekspert SKwP.

 

close