Załącznik do Regulaminu prowadzenia Bazy biur rachunkowych

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych

W związku z obowiązywaniem od dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (tj. danych osobowych osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i działalność w formie spółki cywilnej oraz przedstawicieli osób prawnych i ułomnych osób prawnych) jest  Biuro Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce ul. Górnośląska 5, 00-443 Warszawa, dalej: Biuro Zarządu Głównego SKwP, email: sekretariat@skwp.pl. 
 2. W Biurze Zarządu Głównego SKwP powołano Inspektora Ochrony Danych (dalej: IOD), kontakt do IOD- e-mail: iod.skwp@buiskwp.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach procesu zgłoszenia biura rachunkowego do Bazy Biur Rachunkowych oraz o ile dotyczy publikacji danych osobowych w Bazie Biur Rachunkowych na stronie internetowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce pod adresem www.skwp.pl na podstawie zgody, którą w każdym czasie można wycofać przesyłając stosowną informację na adres e-mail wskazany w pkt 1 powyżej (podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia RODO). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania zgłoszenia do Bazy Biur Rachunkowych. 
 5. Korzystanie z danych osobowych, o których mowa w pkt. 1 może opierać się również na przesłance uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust 1 lit. f rozporządzenia RODO) – w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
 6. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody.
 7. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające) oraz podmioty publiczne na podstawie odrębnych przepisów prawa.
 8. Dane osobowe, o których mowa w pkt. 1, nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do sprzeciwu.
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 1, narusza przepisy rozporządzenia RODO. 
 11. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, nie będą podlegały profilowaniu.
close