Oddział Okręgowy w Katowicach dr hab. Józef Pfaff

dr hab. Józef Pfaff

Dr hab. Józef Pfaff, profesor uczelni jest pracownikiem Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Specjalizuje się w następujących obszarach badawczych: rewizja finansowa, audyt wewnętrzny, międzynarodowe standardy rewizji finansowej, rachunkowość małych średnich przedsiębiorstw, organizacja rachunkowości. Jest autorem lub współautorem wielu publikacji z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej. Poza pracą naukowo-dydaktyczną na Uczelni prowadzi również wykłady na studiach podyplomowych dla praktyków w zakresie: rachunkowości, audytu wewnętrznego i kontroli finansowej, wykłady dla pracowników organów skarbowych oraz dla pracowników Delegatury Katowickiej NIK.

Wieloletni przewodniczący Głównej Zawodowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw certyfikacji zawodu księgowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Jest członkiem Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach. Pracę naukowo-dydaktyczną łączy z praktyką gospodarczą – jest biegłym rewidentem, członkiem Polskiej Izby Biegłych Rewidentów oraz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, pełniąc w tych organizacjach wiele funkcji, np.: Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów przy Ministrze Finansów oraz członek Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Tematyka komentarzy eksperckich
  • rachunkowość finansowa
  • podatek PIT
  • działalność gospodarcza
Uprawnienia / certyfikaty
  • Biegły rewident
  • Dyplomowany księgowy SKwP
Pełnione funkcje w SKwP
  • Członek Rady Naukowej Zarządu Głównego SKwP
  • Członek Zarządu Oddziału Okręgowego w Katowicach SKwP