12 kwietnia 2022 r. została opublikowana ustawa z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 807), która m.in. zmienia niektóre zasady ustalania podstawy obliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne – w podstawie uwzględnia się różnice remanentowe (ale w roku 2022 tylko na korzyść podatnika), a ponadto pomija się niektóre dochody (kwoty zwolnione z podatku lub objęte zaniechaniem, część dochodów ze sprzedaży środków trwałych).

Zmiany te stanowią jedną z prób naprawiania Polskiego Ładu i były konsultowane z SKwP. Kolejna nowelizacja przepisów, przede wszystkim w zakresie PIT oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne jest obecnie przedmiotem prac legislacyjnych. Stowarzyszenie również w tym przypadku bierze aktywny udział w konsultowaniu projektowanych zmian.

Pozostałe aktualności