4 września 2020 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Przepisy ustawy wprowadzają nowe regulacje dotyczące delegowania pracowników polegające w szczególności na rozszerzeniu zakresu warunków zatrudnienia gwarantowanych pracownikowi delegowanemu do Polski przez zagraniczny podmiot. Szczegółowe informacje oraz usługi online dla pracodawców można znaleźć na portalu Biznes.gov.pl (www.biznes.gov.pl/delegowanie).

Do najważniejszych zmian w przepisach krajowych, wprowadzonych uchwaloną nowelizacją należą:

 • Rozszerzenie katalogu sytuacji, związanych ze świadczeniem usług, które uznawane są za delegowanie – poprzez zmianę definicji pracodawcy delegującego z i na terytorium RP (tzw. delegowania łańcuchowe lub wielopoziomowe).
 • Zmiany w katalogu warunków zatrudnienia, gwarantowanych pracownikom delegowanym do czasowego wykonywania pracy w Polsce (niebędących pracownikami tymczasowymi) i uzależnionych od długości trwania okresu delegowania i złożenia do PIP umotywowanego powiadomienia.
 • Wyłączenie stosowania przepisów dotyczących warunków zatrudnienia gwarantowanych pracownikom delegowanym do pracy w Polsce w odniesieniu do pracodawców delegujących pracowników tymczasowych na terytorium RP, w tym także w sytuacji, w której zagraniczny pracodawca użytkownik, korzystający z pracy pracowników użyczonych mu uprzednio przez zagraniczną agencję pracy tymczasowej lub agencję wynajmującą personel z tego samego lub innego państwa członkowskiego, kieruje ich do pracy w Polsce w ramach wykonywanych tutaj usług.
 • Możliwość wydłużenia (do 18 miesięcy delegowania) okresu, w którym pracodawca delegujący pracownika na terytorium RP zobowiązany jest zapewnić pracownikowi delegowanemu do pracy w Polsce warunki zatrudnienia gwarantujące ochronę
  na tzw. poziomie minimalnym poprzez złożenie umotywowanego powiadomienia.
 • Nowe obowiązki nałożone na pracodawcę użytkownika i sankcje za ich niedopełnienie.
 • Obowiązek zawiadamiania Państwowej Inspekcji Pracy o każdej zmianie informacji objętej uprzednio złożonym oświadczeniem o delegowaniu pracownika na terytorium RP.
 • Możliwość pozyskiwania przez Państwową Inspekcję Pracy od przedsiębiorcy delegującego pracownika z terytorium RP oraz od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, naczelników urzędów skarbowych i innych organów administracji publicznej informacji nt. delegowania nie tylko w następstwie wniosku właściwego organu z zagranicy, lecz także w ramach działalności kontrolno-nadzorczej, w związku z podejrzeniem naruszania przepisów państwa członkowskiego, do którego skierowany został pracownik delegowany z terytorium RP.
 • Możliwość pozyskiwania przez organy Państwowej Inspekcji Pracy danych zawartych w aktach spraw podatkowych.
 • Rozszerzenie zakresu przedmiotowego kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.

Więcej informacji na temat nowych przepisów o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług znajduje się na stronie Biznes.gov.pl  www.biznes.gov.pl/delegowanie  oraz na stronie internetowej PIP: https://www.pip.gov.pl/pl/informacje-dla-obcokrajowcow/delegowanie-pracownikow-nowe-przepisy

Pozostałe aktualności

close